افتخاری دیگر در توسعه و سازندگی حوزه سلامت

پروژه مهم بازسازی و هتلینگ بیمارستان شهدای لنجان در خرداد ماه ۹۴ با هدف خدمت رسانی عالمانه و ایجاد محیطی مناسب با شان و منزلت مردمان خوب شهرستان لنجان و حومه شروع گردید. با توجه خاص مقام عالی وزارت جناب آقای قاضی زاده هاشمی و تاکید ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر اصغری و تلاش و اهتمام زایدالوصف جناب آقای دکتر علیرضا یوسفی معاون محترم توسعه مدیریت و منابع به عنوان مجری این طرح بزرگ و پیگیری ها و نظارت مستمر جناب آقای مهندس پاگیری و مجموعه کارشناسان مدیریت امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی، این پروژه در کوتاهترین زمان ممکن در اردیبهشت ماه سال ۹۵ که به عنوان سال اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل نام گذاری شده بود با بهترین کیفیت به اتمام رسید.انجام این پروژه مهم برگ زرین دیگری بر اقدامات زیربنایی و اساسی دولت تدبیر و امید و با جدیت و با اعمال شیوه مدیریت جهادی به اتمام رسید.

فایل پیوست: