انتصاب سرپرست مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی دانشگاه

طی حکمی از سوی معاون محترم توسعه مدیریت و منابع، جناب آقای محمد اکبری به عنوان سرپرست مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی دانشگاه منصوب شدند. در این حکم همچنین از زحمات جناب آقای محمد جوادمحب در طول تصدی مسئولیت فوق تقدیر و تشکر بعمل آمد.