بازدید از از برگزاری مسابقات ورزشی کارکنان دانشگاه

آقای دکتر یوسفی عصر روز چهارشنبه بیست و هفتم دی ماه از مسابقات ورزشی کارکنان دیدن کرد.

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه به همراه آقای دکتر معصومی رییس مرکز آموزشی درمانی چمران درفضایی صمیمی از نحوه برگزاری و کیفیت مسابقات ورزشی کارکنان در محل سالن شهید موحدی دانشگاه بازدید بعمل آوردند.