بازدید از بیمارستان شهید محمد منتظری نجف آباد

پنج شنبه ۲۱ دی ماه جناب آقای دکتر یوسفی در معیت جناب آقای دکتر حریرچی قائم مقام وزیر بهداشت از بیمارستان محمد منتظری نجف آباد دیدن کردند.

در این بازدید در حضور مسئولین بیمارستان به بررسی مسائل و مشکلات موجود پرداختند.