بازدید از بیمارستان ۹دی منظریه خمینی شهر

دکتر یوسفی معاون توسعه مدیریت و منابع در معیت رییس دانشگاه روز سه شنبه اول اسفندماه ۹۶ از بیمارستان ۹دی منظریه خمینی شهر بازدید بعمل آورد.

در این بازدید در حضور مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان خمینی شهر و مسئولین بیمارستان به بررسی مسائل و مشکلات موجود پرداختند.