بازدید رئیس محترم دانشگاه به همراه معاونین محترم بهداشت ، درمان و توسعه از بیمارستان های امام حسین (ع) گلپایگان و فاطمیه(س) خوانسار

بعداز ظهر پنج شنبه ۱۴ دی ماه جناب آقای دکتر یوسفی معاون توسعه مدیریت و منابع درمعیت رئیس محترم دانشگاه و معاون محترم بهداشت و درمان از بیمارستان های امام حسین (ع) گلپایگان و فاطمیه(س) خوانسار دیدن کردند . 

در این دو بازدید که نماینده محترم شهرستانهای گلپایگان و خوانسار هم حضور داشتند ، به بررسی مشکلات موجود در بیمارستان پرداخته و راهکارهایی جهت ارائه خدمت بهتر به مردم اتخاذ نمودند.