بازدید از مرکز آموزشی درمانی حضرت سیدالشهدا(ع) اصفهان

روز جمعه مورخ  ۱۳ آذرماه ۱۳۹۴ معاون توسعه مدیریت و منابع جناب آقای دکتر یوسفی به همراه دکتر جمالی نژاد شهردار محترم و جناب آقای مهندس امینی رئیس محترم شورای شهر اصفهان و جمعی از اعضای آن شورا با حضور در مرکز آموزشی درمانی حضرت سیدالشهدا(ع)، از آن مرکز بازدید نمودند.در این بازدید به طور ویژه مشکلات ترافیکی و پارکینگ  آن مرکز بررسی شد.