بازدید از مرکز آموزشی درمانی شهید چمران و مجتمع تخصصی و فوق تخصصی فارابی

دکتر یوسفی معاون توسعه مدیریت و منابع به همراه تیم مدیریت فنی دانشگاه از روند اجرای عملیات احداث پروژه های مراکز فوق روز چهارشنبه ۱۸ بهمن ماه ۹۶ بازدید کرد.

در این بازدید گزارشی از روند اجرا و طرح توسعه پروژه های مذکور ارائه گردید .