بازدید از مرکز آموزشی درمانی کودکان حضرت امام حسین (ع)

آقای دکتر یوسفی معاون توسعه در معیت  قائم مقام وزیر بهداشت جناب آقای دکتر حریرچی ، سرکار خانم دکتر چنگیز ومعاون محترم درمان از مرکز آموزشی درمانی کودکان امام حسین (ع) دیدن فرمودند. 

در این بازدید به بررسی مشکلات موجود در بیمارستان پرداخته و راهکارهایی جهت ارائه خدمت بهتر به مردم اتخاذ نمودند.