بازدید از مرکز اموزشی درمانی آیت الله کاشانی

ظهر روز چهارشنبه بیست و هفتم دی ماه آقای دکتر یوسفی از مرکز آموزشی درمانی آیت اله کاشانی بازدید کرد.

ایشان ضمن عیادت از بیماران، در جلسه ای که با حضور آقای دکتر جوادی رییس سازمان نظام پزشکی و عضو شورای شهر,آقای مهندس صلواتی معاون حمل ونقل ترافیک شهرداری اصفهان , خانم مهندس شکرانی شهردار منطقه یک اصفهان ، رییس و مدیران مرکز برگزار شد ، از پارکینگ بیمارستان و میزان پیشرفت آن بازدید بعمل آوردند.