بازدید از پردیس شماره ۲ دانشگاه

دکتر یوسفی معاون توسعه مدیریت و منابع روز دوشنبه ، ۲ بهمن ماه از مکان جدید معاونت غذا و دارو بازدید کرد.

پردیس شماره ۲ دانشگاه علوم پزشکی در منطقه مرغ ، خیابان ولی عصر واقع گردیده است . دکتر یوسفی به همراه دکتر جعفریان معاون غذا و دارو و مدیران مجموعه از کلیه ی قسمتهای معاونت بازدید کردند.