برگزاری جلسه بررسی اقدامات و پروژه های برنامه عملیاتی تا شش، حوزه منابع انسانی معاونت های توسعه مدیریت و منابع گروه هفت

روز پنجشنبه مورخ ۵-۹-۹۴ جلسه بررسی اقدامات و پروژه های برنامه عملیاتی تا شش، حوزه منابع انسانی معاونت های توسعه مدیریت و منابع  گروه هفت، با حضور مدیران و کارشناسان نیروی انسانی دانشگاه های علوم پزشکی یزد، کاشان و شهرکرد و به میزبانی دانشگاه علومپزشکی اصفهان برگزار گردید.

در این جلسه جناب آقای دکتر ماهی، مدیر کل محترم منابع انسانی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، سیاست های کلی وزارت متبوع در حوزه منابع انسانی را بیان فرمودند و در ادامه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گزارشی از برنامه ریزی و اجرای آموزش رشته شغلی کارگزین ارائه نمود. در پایان این جلسه به نقد و بررسی میزان پیشرفت و برنامه های عملیاتی "تا شش"  معاونین توسعه مدیریت و منابع گروه هفت، در حوزه مدیریت نیروی انسانی پرداخته شد.