برگزاری جلسه شورای مدیران معاونت توسعه مدیریت و منابع

جلسه شورای مدیران حوزه معاونت توسعه امروز شنبه مورخ ۲۲/۷/۹۶ با حضور معاون محترم توسعه مدیریت و منابع و مدیران و مشاورین حوزه معاونت برگزار گردید.
در این شورا، پیشنهادات ارائه شده در جلسه قبل مجمع معاونین توسعه مدیریت و منابع دانشگاه های کشور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر شد پیشنهادات اصلاحی جهت طرح در جلسه اتی، توسط مدیران حوزه معاونت تدوین گردد.