برگزاری جلسه شورای مدیران معاونت توسعه مدیریت و منابع

جلسه شورای مدیران حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع،  در روز یکشنبه مورخ ۱۰-۱۰-۹۶ برگزار گردید. در این جلسه میزان پیشرفت برنامه عملیاتی سال ۹۶ ارزیابی و اولویت های برنامه عملیاتی سال آتی معاونت مورد بررسی قرار گرفت.
در این جلسه همچنین راهکارهای کاهش هزینه های جاری مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.