برگزاری جلسه پایش برنامه عملیاتی شش ماهه اول سال ۹۶ معاونت توسعه مدیریت و منابع

روز یکشنبه مورخ ۱۴-۸-۹۶ جلسه پایش برنامه عملیاتی ۶ ماهه اول سال ۹۶ معاونت توسعه مدیریت و منابع با حضور قائم مقام معاونت، مدیر پایش برنامه عملیاتی دانشگاه و رابطین پایش برنامه عملیاتی مدیریت های حوزه معاونت برگزار و ضمن بررسی برنامه های در بازه ثبت، میزان پیشرفت برنامه ها و ارزیابی انطباق انجام شده در وزارت متبوع، موانع پیشرفت فعالیتها بررسی و راه حل های پیشنهادی ارائه گردید.