برگزاری کمیته اطلاعات و دیده بانی منابع انسانی به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

روز پنجشنبه مورخ ۵-۹-۹۴ کمیته اطلاعات و دیده بانی منابع انسانی با حضور مدیران توسعه سازمان و منابع انسانی استانهای یزد، کاشان و شهرکرد و به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در باغ گیاهان دارویی برگزار گردید. در این جلسه که جناب آقای ماهی مدیر کل محترم منابع انسانی وزارت متبوع نیز حضور داشتند، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گزارشی از عملکرد کمیته مذکور ارائه و تصمیمات لازم جهت برگزاری جلسات آتی اتخاذ گردید.