تشکیل جلسه کمیته فنی و مالی طرح های عمرانی

سی و دومین جلسه کمیته فنی و مالی طرح های عمرانی در هفتمین روز بهمن ماه راس ساعت ده صبح تشکیل گردید .

این جلسه در مدیریت فنی دانشگاه با حضور دکتر یوسفی و اعضاء کمیته تشکیل و در خصوص دستور جلسه بحث و تبادل نظر انجام گرفت و تصمیمات لازم اتخاذ گردید .