جلسه کمیته بیمه و منابع و نظارت بر درآمدهای دانشگاه

۲۷ دی ماه کمیته بیمه و منابع و نظارت بر درآمدهای دانشگاه در سالن جلسات معاونت توسعه تشکیل گردید .

این جلسه با حضور جناب آقای دکتر یوسفی و اعضاء کمیته تشکیل و در خصوص دستور جلسه بحث و تبادل نظر انجام گرفت و تصمیمات لازم اتخاذ گردید .