دیدار جناب آقای دکتر یوسفی از مرکز پزشکی درمانی الزهرا(س)

بازدید ۳ ساعته معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه جناب آقای دکتر یوسفی از مرکز پزشکی درمانی الزهرا (س) روز سه شنبه ۱۹ دی ماه انجام گردید .

در پی این دیدار نشستی به همراه رئیس و مدیران محترم مرکز انجام گردید که به بررسی مسائل و مشکلات موجود پرداخته و راهکارهایی جهت ارائه خدمت بهتر به مردم اتخاذ نمودند.