مدیران و مشاورین حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 

نام و نام خانوداگی

سمت

شماره تماس

 

رسول رضایت

مدیر امور مالی

۳۷۹۲۸۶۰۰

دکتر محمد رضا رضایتمند

سرپرست مدیریت برنامه ریزی منابع مالی و بودجه

۳۷۹۲۹۶۵۰

محمد اکبری

سرپرست مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی

۳۷۹۲۸۵۰۰

مهندس سید احمد تبعیدیان

مدیر خدمات پشتیبانی و تجهیزات پزشکی

۳۷۹۲۴۰۰۰

مهندس حمیدرضا سورانی

سرپرست مدیریت امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی

۳۷۹۲۴۱۰۰

مهندس محمدباقر محبی

سرپرست اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات

۳۷۹۲۳۹۳۹

داوود ترابی

مسئول امور رفاهی کارکنان

۳۷۹۲۳۳۱۰

جعفر سجودی

مشاور معاون توسعه مدیریت و منابع

۳۷۹۲۹۶۰۰

دکتر محمد علی جهانگرد

مشاور معاون توسعه مدیریت و ناظر بر درآمد و بازتوزیع درآمدهای بیمارستانی

۳۷۹۲۸۶۱۸