مدیران و مشاورین حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی اصفهاننام و نام خانوداگی سمت شماره تماس

رسول رضایت

مدیر امور مالی

۳۷۹۲۸۶۰۰

دکتر محمد حسین حریری مدیر برنامه ریزی منابع مالی و بودجه ۳۷۹۲۹۶۵۰
محمد اکبری سرپرست مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی ۳۷۹۲۸۵۰۰  
مهندس سید احمد تبعیدیان مدیر خدمات پشتیبانی و تجهیزات پزشکی ۳۷۹۲۴۰۰۰
مهندس حمیدرضا سورانی سرپرست مدیریت امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی ۳۷۹۲۴۱۰۰
مهندس محمدباقر محبی سرپرست اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات ۳۷۹۲۳۹۳۹
داوود ترابی مسئول امور رفاهی کارکنان ۳۷۹۲۳۳۱۰
جعفر سجودی مشاور معاون توسعه مدیریت و منابع ۳۷۹۲۹۶۰۰
دکتر محمد علی جهانگرد مشاور معاون توسعه مدیریت و ناظر بر درآمد و بازتوزیع درآمدهای بیمارستانی ۳۷۹۲۸۶۱۸