معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه

 

نام و نام خانوادگی :دکتر علیرضا یوسفی

 

سمت:معاون توسعه مدیریت و منابع

 

مرتبه علمی:استاد تمام و عضو هیات علمی دانشگاه

 

تلفن تماس:۳۷۹۲۹۶۰۰-۰۳۱

 

نمابر:۳۶۶۸۰۰۱۷  ۰۳۱