کارگاه توجیهی مسئولین درآمد مراکز تابعه در خصوص اصلاح درصد سهم پوشش سازمان تامین اجتماعی