کسب رتبه پیشتاز در مدیریت عملکرد توسط معاونت توسعه مدیریت و منابع

با اعلام معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی و در دومین سال استقرار نظام مدیریت عملکرد در آن حوزه، معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه در ارزیابی سال ۱۳۹۴ موفق به کسب رتبه "پیشتاز در عملکرد" گردید.