بازدید از مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی در راستای برنامه تحول نظام سلامت

در راستای اجرای برنامه تحول نظام سلامت، روز پنجشنبه مورخ ۱۲/۴/۹۳، بازدیدی از مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی توسط مدیر بهره وری و دبیر کمیته بیمه و منابع برنامه تحول نظام سلامت و کارشناسان مربوطه به عمل آمد. در این بازدید ضمن بررسی نحوه اجرای برنامه، فرآیند نصب و راه اندازی نرم افزار اطلاعات بیمارستانی(HIS) آن مرکز  و همچنین نحوه ارائه آموزش به پرسنل، مورد بررسی قرار گرفت.

برگزاری آزمون پذیرش نیروهای مشاغل پرستاری

آزمون پذیرش نیروهای مشاغل پرستاری در رشته های شغلی پرستار، کارشناس اتاق عمل،کاردان اتاق عمل، کارشناس هوشبری، کاردان هوشبری و بهیار به تعداد ۶۳۵ نفر در روز جمعه مورخ ۶/۴/۹۳ در دانشگاه برگزار گردید.


نتایج آزمون به میزان ۵/۱برابر ظرفیت نیروی انسانی مورد نیاز(۴۰۰ نفر) در روز یکشنبه مورخ ۱۵/۴/۹۳ از طریق سایت دانشگاه اعلام خواهد شد.

برگزاری کمیته بیمه و منابع ستاد اجرایی برنامه تحول نظام سلامت دانشگاه باحضور نمایندگان سازمانهای بیمه گر پایه

روز سه شنبه مورخ ۹۳/۳/۲۰،کمیته بیمه و منابع ستاد اجرایی برنامه تحول نظام سلامت دانشگاه با حضور قائم مقام ریاست دانشگاه ،معاون توسعه مدیریت و منابع،اعضای کمیته بیمه و منابع و نمایندگان سازمانهای بیمه گر پایه استان و با هدف ایجاد توافق نظر با سازمانهای بیمه در خصوص حفظ سطح فعلی تعهدات و راهکارهای افزایش آن در سالن اجتماعات  تالار سبز دانشگاه برگزار گردید.

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت توسعه مدیریت و منابع RSS