برگزاری جلسه بررسی اقدامات و پروژه های برنامه عملیاتی تا شش، حوزه منابع انسانی معاونت های توسعه مدیریت و منابع گروه هفت

روز پنجشنبه مورخ ۵-۹-۹۴ جلسه بررسی اقدامات و پروژه های برنامه عملیاتی تا شش، حوزه منابع انسانی معاونت های توسعه مدیریت و منابع  گروه هفت، با حضور مدیران و کارشناسان نیروی انسانی دانشگاه های علوم پزشکی یزد، کاشان و شهرکرد و به میزبانی دانشگاه علومپزشکی اصفهان برگزار گردید.

برگزاری کمیته اطلاعات و دیده بانی منابع انسانی به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

روز پنجشنبه مورخ ۵-۹-۹۴ کمیته اطلاعات و دیده بانی منابع انسانی با حضور مدیران توسعه سازمان و منابع انسانی استانهای یزد، کاشان و شهرکرد و به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در باغ گیاهان دارویی برگزار گردید. در این جلسه که جناب آقای ماهی مدیر کل محترم منابع انسانی وزارت متبوع نیز حضور داشتند، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گزارشی از عملکرد کمیته مذکور ارائه و تصمیمات لازم جهت برگزاری جلسات آتی اتخاذ گردید.

هجدهمین جلسه پایش و استاندارد سازی اقلام اطلاعاتی منابع انسانی به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

هجدهمین جلسه پایش و استاندارد سازی اقلام اطلاعاتی منابع انسانی به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در روز چهارشنبه مورخ ۴-۹-۹۴ با حضور نمایندگان منابع انسانی ده دانشگاه علوم پزشکی کشور و نمایندگان اداره کل منابع انسانی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، برگزار گردید. در این جلسه اعضای کمیته اطلاعات و دیده بانی منابع انسانی به ارائه گزارشی از وضعیت فعلی و پایش وضعیت نیروی انسانی در حوزه تحت سرپرستی خود پرداختند.

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت توسعه مدیریت و منابع RSS