رفتن به محتوای اصلی
x

مدیر بودجه

1

 

     مجید سرایانی                                 سرپرست مدیریت برنامه ریزی، بودجه و پایش عملکرد 

تحصیلات                                                     کارشناسی ارشد حسابداری               

          شماره تماس محل کار                                                 37929650 - 031                                        

 

شرح وظایف:

 • شناخت کلی سیاست ها و نیازهای دانشگاه و برنامه ریزی و تلفیق آن در چارچوب خط مشی و اهداف وزارت متبوع
 • نظارت بر تدوین برنامه عملیاتی سالیانه واحد مربوطه
 • برنامه ریزی به منظور بررسی و تبیین نقاط ضعف و قوت و ارائه راهبرد مناسب در جهت بهبود عملکردها و پیاده سازی و استقرار بودجه ریزی عملیاتی و عادلانه
 • نظارت بر سهم بخش بهداشت، درمان، آموزش و پژوهش دانشگاه از بودجه سنواتی کشور و پیگیری و شرکت در جلسات مربوط به رسیدگی و دفاع از بودجه در مراجع ذیربط
 • نظارت بر اولویت های تخصیص بودجه در راستای چشم انداز توسعه دانشگاه و کشور
 • برنامه ریزی، بررسی، تعیین و مقایسه شاخص ها ، ضوابط و استانداردهای بودجه ریزی
 • بررسی و نظارت در تهیه و تنظيم بودجه هزینه ای و تملك دارائيهاي سرمايه اي با  واحدهاي تابعه
 • بررسي اعتبارات بودجه درخواستی و پيشنهادي واحدها و اخذ تصمیمات لازم در چارچوب اهداف و ضوابط دانشگاه
 • بررسی و نظارت در تنظيم موافقت نامه و تفاهم نامه  لازم پس از تصويب و ابلاغ بودجه براساس برنامه ها و فعاليت ها (پیشنهادی – مصوب – متمم)
 • ابلاغ بودجه مصوب به واحدهاي دانشگاه و نظارت بر نحوه عملکرد بر اساس برنامه ها و فعاليت ها
 • افزایش درآمد اختصاصی و توزیع عادلانه منابع مالی در بین واحدهای تابعه دانشگاه  
 • نظارت بر اجرای صحیح بخش نامه ها ، مقررات و ضوابط اجرایی بودجه و ارائه راهکار و اظهارنظر
 • بررسی مشکلات و پاسخگویی مناسب به شکایات، ارباب رجوع، مراجع ذی ربط و ...
 • مطالعه، بررسی و تحلیل بخشنامه ها و قوانین و مقررات مربوطه
 • تهیه آمار و ارائه گزارشات به مقام مافوق
 • آموزش و انتقال تجارب به کارکنان شاغل در دانشگاه
 • شرکت در جلسات  و کمیته ها
 • انجام سایر امور محوله طبق حیطه شغلی و قوانین و مقررات مربوطه

Popular Courses

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer adipiscing elit

The website encountered an unexpected error. Try again later.
Error: Class "Drupal\gavias_blockbuilder\shortcodes\Drupal\Core\Render\RendererInterface" not found in Drupal\gavias_blockbuilder\shortcodes\gsc_view_tabs_ajax::sc_tab_views() (line 155 of themes/gavias_edubiz/gva_elements/gsc_view_tabs_ajax.php).
Drupal\gavias_blockbuilder\shortcodes\gsc_view_tabs_ajax::sc_tab_views() (Line: 84)
Drupal\gavias_blockbuilder\shortcodes\gsc_view_tabs_ajax->render_content() (Line: 85)
include('/var/www/html3/web/modules/gva_blockbuilder/templates/frontend/print-builder.php') (Line: 92)
gavias_blockbuilder_frontend() (Line: 48)
Drupal\gavias_blockbuilder\Plugin\Field\FieldFormatter\BlockBuilderFormatter->viewElements() (Line: 91)
Drupal\Core\Field\FormatterBase->view() (Line: 268)
Drupal\Core\Entity\Entity\EntityViewDisplay->buildMultiple() (Line: 269)
Drupal\layout_builder\Entity\LayoutBuilderEntityViewDisplay->buildMultiple() (Line: 339)
Drupal\Core\Entity\EntityViewBuilder->buildComponents() (Line: 24)
Drupal\node\NodeViewBuilder->buildComponents() (Line: 281)
Drupal\Core\Entity\EntityViewBuilder->buildMultiple() (Line: 238)
Drupal\Core\Entity\EntityViewBuilder->build()
call_user_func_array() (Line: 111)
Drupal\Core\Render\Renderer->doTrustedCallback() (Line: 859)
Drupal\Core\Render\Renderer->doCallback() (Line: 421)
Drupal\Core\Render\Renderer->doRender() (Line: 240)
Drupal\Core\Render\Renderer->render() (Line: 165)
Drupal\Core\Render\Renderer->Drupal\Core\Render\{closure}() (Line: 627)
Drupal\Core\Render\Renderer->executeInRenderContext() (Line: 164)
Drupal\Core\Render\Renderer->renderPlain() (Line: 525)
Drupal\node\Plugin\Search\NodeSearch->indexNode() (Line: 489)
Drupal\node\Plugin\Search\NodeSearch->updateIndex() (Line: 80)
search_cron() (Line: 335)
Drupal\Core\Cron->Drupal\Core\{closure}() (Line: 388)
Drupal\Core\Extension\ModuleHandler->invokeAllWith() (Line: 318)
Drupal\Core\Cron->invokeCronHandlers() (Line: 159)
Drupal\Core\Cron->run() (Line: 75)
Drupal\Core\ProxyClass\Cron->run() (Line: 65)
Drupal\automated_cron\EventSubscriber\AutomatedCron->onTerminate()
call_user_func() (Line: 111)
Drupal\Component\EventDispatcher\ContainerAwareEventDispatcher->dispatch() (Line: 115)
Symfony\Component\HttpKernel\HttpKernel->terminate() (Line: 63)
Drupal\Core\StackMiddleware\StackedHttpKernel->terminate() (Line: 688)
Drupal\Core\DrupalKernel->terminate() (Line: 22)