رفتن به محتوای اصلی
x

آگهی مزایده ها و مناقصات غیر عمرانی

استعلام واگذاری محل غرفه فروش موادغذایی بیمارستان شفای کلیشاد به صورت اجاره بهای ماهیانه اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
استعلام عمومی یک مرحله ای خرید خدمات اسکن و بستن مدارک پزشکی بیمارستان عیسی بن مریم ( ع ) اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات واحد لندری به صورت حجمی مرکز آموزشی درمانی آیت ا... کاشانی اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
استعلام عمومی یک مرحله ای خرید خدمات برگه برداری ، اسکن و بایگانی پرونده های پزشکی مرکز آموزشی درمانی فارابی اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
استعلام واگذاری محل آزمایشگاه کلینیکال، پاتولوژی و بانک خون بیمارستان حضرت زینب (س) بصورت اجاره بهای ماهیانه اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
استعلام واگذاری محل غرفه فروش موادغذایی بیمارستان امیرالمومنین (ع) شهرضا به صورت اجاره بهای ماهیانه اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
مناقصه عمومی یک مرحله ای امور نگهداری و راهبری تاسیسات برقی و مکانیکی شبکه بهداشت و درمان خمینی شهر اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات امور نگهداری و راهبری تاسیسات شبکه بهداشت و درمان مبارکه اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات طبخ و توزیع غذا بدون مواد اولیه بیمارستان فاطمیه خوانسار اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
مزایده عمومی یک مرحله ای اجاره محل تصویر برداری ( رادیولوژی،سونوگرافی،سی تی اسکن )و گاما اسکن بیمارستان نور و علی اصغر(ع) اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات طبخ و توزیع غذا بدون مواد اولیه مرکز آموزشی و درمانی فارابی اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید سیستم کامپیوتر اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید لباس کارکنان مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات امور نگهداشت و پشتیبانی تجهیزات سخت افزاری و شبکه مرکز آموزشی و درمانی الزهرا(س) اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات طبخ و توزیع غذا بدون مواد اولیه مرکز آموزشی درمانی آیت ا... کاشانی اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات طبخ و توزیع غذا بدون مواد اولیه بیمارستان محمد رسول ا... (ص) مبارکه اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات واحد لندری به صورت حجمی مرکز آموزشی درمانی آیت ا.. کاشانی اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
مزایده عمومی یک مرحله ای اجاره محل آزمایشگاه بیمارستان نور و علی اصغر(ع) اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات