رفتن به محتوای اصلی
x

آزمون های استخدامی

آزمون

اطلاعیه شماره سی و هفت : زمانبندی بررسی مدارک آزمون پیمانی بهمن ماه 1399 ( جدید)

پیوست آگهی فوق (جدید)

اطلاعیه شماره سی و شش : زمانبندی بررسی مدارک آزمون پیمانی بهمن ماه 1399 ( منقضی)

پیوست آگهی فوق (منقضی)

اطلاعیه شماره سی و پنج : زمانبندی بررسی مدارک آزمون پیمانی بهمن ماه 1399 ( منقضی)

پیوست آگهی فوق (منقضی)

اطلاعیه شماره سی و چهار: زمانبندی بررسی مدارک آزمون پیمانی بهمن ماه 1399 ( منقضی)

پیوست آگهی فوق (منقضی)

 

اطلاعیه شماره سی وسه : تحویل  مدارک آزمون پیمانی بهمن ماه 1399 (منقضی)- 

پیوست اطلاعیه فوق(منقضی)

 

اطلاعیه شماره سی و دو : زمان بندی بررسی مدارک آزمون پیمانی بهمن ماه 1399(منقضی)

پیوست شماره یک آگهی فوق (منقضی)

 

اطلاعیه شماره سی و یک: لیست اسامی افراد واجد شرایط جهت مصاحبه تخصصی  رشته شغلی کارشناس تحلیلگر سیستم (منقضی)

پیوست شماره یک آگهی فوق : لیست اسامی جهت مصاحبه تخصصی رشته شغلی تحلیلگر سیستم (منقضی)

 

اطلاعیه شماره سی: برگزاری مصاحبه تخصصی ویژه رشته شغلی کارشناس تحلیلگر سیستم (منقضی)

 

اطلاعیه شماره بیست و نه: نحوه تعیین و اعمال اولویت امتیاز کرونا در آزمون استخدامی بهمن ماه 99  (منقضی)

پیوست شماره یک: درخواست تکمیل فرم امتیاز کرونا ویژه  داوطلبین (منقضی)

پیوست شماره دو: فرم تایید سوابق خدمتی مشمولین امتیاز ویژه فعالیت در زمینه مقابله با کرونا (منقضی)

پیوست شماره سه : لیست اسامی بیمارستانها (منقضی)

 

اطلاعیه شماره بیست و هشت: برگزاری مصاحبه تخصصی ویژه رشته شغلی مددکار بهداشتی درمانی(منقضی)

 

اطلاعیه شماره بیست و هفت : زمانبندی بررسی مدارک آزمون پیمانی بهمن ماه 1399 ( منقضی)

پیوست شماره 27 : لیست اسامی (منقضی)

 

اطلاعیه شماره بیست  شش:برگزاری تست آمادگی جسمانی ویژه رشته های شغلی کاردان و کارشناس بالینی فوریت های پزشکی (منقضی) 

پیوست اطلاعیه شماره 26: لیست معرفی شدگان جهت تست آمادگی جسمانی (منقضی)

 

اطلاعیه شماره بیست و پنج: زمانبندی بررسی مدارک آزمون پیمانی بهمن ماه 99- مقتضی

 

اطلاعیه اداره کل منابع انسانی وزارت بهداشت در خصوص آزمون استخدام پیمانی بهمن ماه

 

لیست معرفی شدگان بررسی مدارک ( بر اساس حروف الفبا)-مقتضی

 

فرم پیوست: فرم تایید سوابق خدمتی مشمولین امتیاز ویژه فعالیت در زمینه مقابله با کرونا- مقتضی

 

اطلاعیه شماره بیست  و چهارم (  فرایند بررسی مدارک آزمون استخدامی بهمن ماه 99) - منقضی

 

اطلاعیه شماره بیست و سوم ( آزمون قراردادی دانشگاه)-منقضی                           پیوست

 

اطلاعیه شماره بیست و دوم ( آزمون قراردادی دانشگاه)-منقضی

 

اطلاعیه شماره بیست و یک تکمیل ظرفیت مجوز سال 1399)  (منقضی)

 

اطلاعیه شماره بیست تعیین محل خدمت جغرافیایی داوطلبین ذخیره آزمون استخدامی مورخ 1398/08/30 )             پیوست

 

◄  اطلاعیه شماره نوزده فرآیند بررسی مدارک ویژه شرکت کنندگان ذخیره آزمون استخدامی مورخ 1398/08/30 )

 پیوست شماره 1                             پیوست شماره 2

جهت مشاهده محتوای اطلاعیه ها روی آنها کلیک کنید /sites/afa/files/tosea/a9_1.pdf

نکته : کلیه پیوست ها با فرمت Pdf می باشد.

 

اطلاعیه شماره هجدهفرآیند بررسی مدارک پزشکان متخصصان )  (جدید) (منقضی شده)

 

اطلاعیه شماره هفده (دریافت کارنامه نهایی آزمون استخدام پیمانی آبان ماه 1398 )  (منقضی شده)

 

اطلاعیه شماره شانزده(مصاحبه تخصصی رشته شغل های کاردان و کارشناس فوریت های پزشکی)(منقضی شده)

 

لیست اسامی افراد واجد شرایط مصاحبه تخصصی ( پیوست اطلاعیه شماره 16 )

 

◄ اطلاعیه شماره پانزده (اعلام زمان مصاحبه تخصصی رشته شغل های کارشناس تحلیل گر سیستم و کارشناس ارتباطات عملیات (پرستار )») (منقضی شده)

 

اطلاعیه شماره چهارده (فرآیند بررسی مدارک «تکمیل ظرفیت» آزمون استخدامی سال 1398 روزسه شنبه مورخ 1398/11/15») (منقضی شده)

 

اطلاعیه شماره سیزده (تغییر زمان مصاحبه رشته شغلی مددکار از روز یکشنبه مورخ 1398/11/13 به روز شنبه مورخ 1398/11/12») (منقضی شده)

 

اطلاعیه شماره دوازده (مستندات لازم جهت ارایه در روز مصاحبه رشته شغلی مددکار« حسب مورد») (منقضی شده)

 

اطلاعیه شماره یازده (برگزاری مصاحبه تخصصی ویژه رشته شغلی مددکار بهداشتی درمانی ) (منقضی شده)

 

اطلاعیه شماره ده (جدول زمان بندی بررسی مدارک آزمون استخدامی مورخ 1398/08/30 ) (منقضی شده)

 

اطلاعیه شماره نه (اطلاع رسانی فرآیند بررسی مدارک آزمون استخدامی مورخ 1398/08/30 )(منقضی شده)

 

اطلاعیه شماره هشت (اعلام نتابج پذیرفته شدگان نهایی (برابر ظرفیت) سهمیه 25 درصدی خانواده ایثارگران معزز آزمون استخدامی  دی ماه 1396 (منقضی شده)

                                                                        پیوست شماره (یک) 

 

اطلاعیه شماره هفت (اعلام نتابج پذیرفته شدگان نهایی (برابر ظرفیت) سایر رشته  های شغلی در کلیه شغل محل های  آزمون استخدامی  دی ماه 1396 ) (منقضی شده)

                                                                       پیوست شماره (یک)

 

اطلاعیه شماره شش (اعلام نتابج پذیرفته شدگان نهایی (برابر ظرفیت) رشته  های شغلی پرستار ،کاردان و کارشناس  فوریت های پزشکی ، کارشناس ارتباطات  وعملیات (پرستار) در کلیه شغل محل های  آزمون استخدامی  دی ماه 1396 ) (منقضی شده)

                                                                      پیوست شماره (یک)

 

اطلاعیه شماره پنج (مصاحبه  تخصصی و عمومی   واجدین شرایط   رشته  های شغلی کاردان ، کارشناس  فوریت های پزشکی ، کارشناس ارتباطات  وعملیات (پرستار) و کارشناس تحلیل گر سیستم آزمون استخدامی  دی ماه 1396 ) (منقضی شده)

   پیوست شماره (یک)        * *      پیوست شماره (دو)      **   پیوست شماره (سه)     **   پیوست شماره(چهار)

 

اطلاعیه شماره چهار ( جدول زمانبندی مصاحبه  (عمومی و تخصصی) واجدین شرایط   سهمیه 25 درصد  آزمون استخدامی  دی ماه 1396) (منقضی شده)

           پیوست شماره (یک)   **   پیوست شماره (دو) **   پیوست شماره (سه) 

          پیوست شماره(چهار)  **  پیوست شماره (پنج)  **   پیوست شماره(شش)

 

اطلاعیه شماره سه  ( جدول زمانبندی مشمولین بررسی مدارک آزمون استخدامی دی ماه 1396 دانشگاه(1/5برابر رشته های بدون مصاحبه و سه برابر رشته های دارای مصاحبه)) (منقضی شده)

 

اطلاعیه شماره دو  ( اسامی مشمولین بررسی مدارک آزمون استخدامی دی ماه 1396 دانشگاه(1/5برابر رشته های بدون مصاحبه و سه برابر رشته های دارای مصاحبه) (منقضی شده)

         دریافت کارنامه       پیوست شماره (1)فهرست اسامی

 

اطلاعیه شماره یک ( اسامی مشولین سه برابر سهمیه 25 درصد آزمون استخدامی دیماه سال 1396) (منقضی شده)

 پیوست شماره (1)     پیوست شماره (2)      پیوست شماره(3)