رفتن به محتوای اصلی
x

رسالت

1

 

بررسي گزارشات و تحلیلهای منابع مالی و  بودجه ای مي تواند تصويري كلي از وضعيت و عملكرد نظام پاسخگويي مالي حاكم بر منابع عمومي ارائه و فراز و فرود آن را روشن كند و نقشه راهي براي طراحي و اجراي يك سيستم مناسب گزارشات بودجه ای جهت ارتقاى سطح مسئوليت پاسخگويي فراهم نمايد. به همین منظور مديريت برنامه ریزی بودجه و پایش عملکرد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به منظور تامين، تخصيص و توزيع عادلانه منابع مالی دانشگاه، پيش بينی نيازهای آينده، شناسائی، جذب و بهره برداری از منابع موجود، تهيه، پيشنهاد و دفاع از سياستهای اجرائی دانشگاه در زمينه بودجه ريزی و اجرای بودجه در چارچوب سياستها و راهبردهای کلان دانشگاه زير نظر معاونت توسعه مدیریت و منابع فعاليت می کند. اين مديريت براساس ارزشهای عدالت اجتماعی، قانون مداری، کرامت انسانی، فرهنگ اسلامی و شايسته سالاری و حمايت از نوآوری و استفاده از شيوه های علمی جهت شناسائی و استفاده از منابع، تقويت روحيه امانتداری، مسئوليت پذيری و کار تيمی، پاسخگوئی مطمئن، به موقع و قابل اتکا به مشتريان خود شامل واحدهای تابعه دانشگاه ، واحدهای ستادی ، مديريت های ستادی ، معاونت توسعه و برنامه ريزی منابع از جمله مديريت مالی و مرکز نوسازی و تحول اداری، سازمان مديريت و برنامه ريزی، استانداری، وزارتخانه و کارکنان مديريت بودجه و ذينفعان شامل نمايندگان مجلس و ديوان محاسبات و ديگر سازمانهای نظارتی ارائه خدمت می کند تا برنامه ريزی، تامين، توزيع و تخصيص منابع مالی بصورت عادلانه ، شفاف ، ضابطه مند انجام پذيرد.