رفتن به محتوای اصلی
x

کارشناسان معاونت

آقای هادی کمالی  خانم آذین جعفری خانم مهندس الهه تولمی 

مسئول دفتر معاونت توسعه 

شرح وظایف:

مسئول برنامه های معاون توسعه

 

 

 

کارشناس معاونت توسعه

شرح وظایف:

مسئول برنامه عملیاتی معاونت توسعه

کارشناس اتوماسیون اداری 

رابط آمار و ارزشیابی 

 

کارشناس معاونت توسعه 

شرح وظایف:

مسئول کارانه بیمارستانها

دبیرکارگروه توزیع درآمد دانشگاه

دبیر شورای مدیران معاونت توسعه 

 

آقای سعید ذاکری 

شرح وظایف:

مسئول روابط عمومی معاونت توسعه 

خانم فرزانه فرهادیه 

کارشناس معاونت توسعه

شرح وظایف:

کارشناس پیگیری مصوبات شورای اداری شهرستان و استان اصفهان

گزارش عملکرد معاونت توسعه