رفتن به محتوای اصلی
x

کارشناسان معاونت

آقای هادی کمالی  خانم مهندس جعفری خانم مهندس تولمی 

مسئول دفتر معاونت توسعه 

شرح وظایف:

مسئول برنامه های معاون توسعه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کارشناس معاونت توسعه

شرح وظایف:

مسئول برنامه عملیاتی معاونت توسعه

کارشناس اتوماسیون اداری 

رابط آمار ، ارزشیابی،حضور و غیاب و آموزش کارکنان دفتر معاونت توسعه 

 

کارشناس معاونت توسعه 

شرح وظایف:

مسئول کارانه بیمارستانها

دبیرکارگروه توزیع درآمد دانشگاه

دبیر کمیته بهره وری منابع و مصارف دانشگاه 

دبیر کمیته راهبری سامانه های درمان 

دبیر شورای مدیران معاونت توسعه