رفتن به محتوای اصلی
x

حوزه مدیریت امور پشتیبانی دانشگاه

مدیر امور پشتیبانی و تأمین تجهیزات پزشکی آقای یزدی 37924000-2
معاون امور پشتیبانی و تأمین تجهیزات پزشکی آقای مظاهری 37924000-2
سرپریت خدمات عمومی آقای خرمی 37923985
سرپرست تدارکات آقای مستاجران 37923991
سرپرست تجهیزات پزشکی خانم نصر 37923884
سرپرست انبارها آقای قبادی 37923848
سرپرست ارزیابی عملکرد خانم فرهادیه 37923992
سرپرست امور بیمه ایی و آموزش خانم شاهوردی 37924007
سرپریت امور اداری خانم ندیمی 37924004
سرپریت اداره دبیرخانه مرکزی خانم سعیدی زاده 37929701
سرپریت اداره حسابداری آقای نادری 37924009
سرپرست اداره امور قراردادها آقای موسی کاظمی 37924003
سرپریت فضای سبز آقای امینی 37923960

دانلود فایل pdf