رفتن به محتوای اصلی
x

کارشناسان بودجه

1

 

شماره تماس های مدیریت برنامه ریزی، بودجه و پایش عملکرد دانشگاه

 

نام و نام خانوادگی

عنوان

مسئولیت

شماره تماس

مجید سرایانی

مدیر برنامه ریزی، بودجه و پایش عملکرد

مدیر

9650

دکتر آزاده علوی

معاون برنامه ریزی، بودجه و پایش عملکرد

معاون

9651

لیلا بید آبادی

دفتر مدیریت  برنامه ریزی، بودجه و پایش عملکرد

مسئول دفتر

9650

هادی شاددل

رئیس گروه نظارت و بودجه ریزی عملیاتی

رئیس گروه کارشناسان بودجه

9662

حکیمه فهیمی

کارشناس تحلیل منابع و اقتصاد سلامت

کارشناس اعتبارات ردیفهای ابلاغی

9655

مهری هاشمیان

کارشناس نظارت و بودجه ریزی عملیاتی

کارشناس اعتبارات آموزش وتحقیقات

9656

سیما نژاد لباف

کارشناس مسئول اقتصاد سلامت

کمیته تخصیص – نقل وانتقالات

9659

مهین  صانعی

کارشناس نظارت و بودجه ریزی عملیاتی

کارشناس اعتبارات بخش درمان – امور بازنشستگان

9663

مریم فلک رفعت

کارشناس نظارت و بودجه ریزی عملیاتی

کارشناس اعتبارات بخش درمان

9660

مقدس مراد پور

کارشناس مسئول نظارت و بودجه ریزی عملیاتی

کارشناس مسئول اعتبارات تملک داریی ها و سرمایه ای

9661

امین امینی

کارشناس نظارت و بودجه ریزی عملیاتی

کارشناس  اعتبارات عمرانی

9654