رفتن به محتوای اصلی
x

فرایندهای منابع انسانی

فرایند 2

◄فرایندهای گروه آموزش کارکنان 

فرایند شرکت در دوره توجیهی بدو خدمت

 

◄فرایندهای واحد فناوری اطلاعات

◄فرایندهای گروه برنامه ریزی منابع انسانی 

◄فرایندهای گروه حقوق و مزایا

 

◄ فرایندهای گروه برنامه ریزی منابع انسانی

ارزیابی عملکرد سازمان

برنامه عملیاتی مدیریت (hop)

برنامه عملیاتی وزارت (hop)

ثبت اعلام نیاز رشته های اجباری

ثبت اعلام نیاز رشته های اختیاری

فرآیند درخواست مجوز نیروی شرکتی