رفتن به محتوای اصلی
x

برگزاری دوره آموزشی آشنایی با ساختار سازمانی دانشگاه برای دانشجویان کارشناسی ارشد گروه مدیریت خدمات بهداشتی ودرمانی

روز سه شنبه 22 خردادماه 1403دوره آموزشی باحضور دکتر حسین بیگی،دکتر محمدی ودانشجویان دانشکده مدیریت واطلاع رسانی در اتاق جلسات مدیریت منابع انسانی برگزار گردیدو مبحث آشنایی با ساختار سازمانی دانشگاه به صورت جامع ومبسوط برای دانشجویان کارشناسی ارشد گروه مدیریت خدمات بهداشتی ودرمانی دانشکده مدیریت واطلاع رسانی پزشکی توسط خانم دکتر محمدی ودکتر حسین بیگی سرپرست گروه آموزش وتوسعه کارکنان آموزش داده شد.