رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه وبینار در خصوص پیاده سازی فاز دوم و سوم سامانه کارآمد

طبق مکاتبات معاونت درمان وزارت متبوع  ، جلسات آموزشی بصورت وبینار در خصوص دستورالعمل های پرداخت کارانه پزشک و غیر پزشک و همچنین پیاده سازی فاز دوم و سوم سامانه کارآمد برگزار گردید.

در این جلسات که روز چهارشنبه مورخ 10/12/1401 فاز دوم پیاده سازی سامانه کارآمد" گزارش متحدالاشکل HIS درآمد بیمارستان و جزءحرفه ای پزشکان در راستای اجرای دستور العمل های پرداخت کارانه " با حضور  مدیران مالی – مسئولین درآمد- مسئول HIS و نمایندگان پرداخت کارانه هر بیمارستان تشکیل و روز شنبه مورخ 13/12/1401  فاز سوم پیاده سازی سامانه کارآمد "آموزش تنظیمات ساختار سازمانی و بارگزاری اطلاعات پرسنلی در سامانه" با حضور روسای امور اداری،مسئولین کارگزینی و نمایندگان پرداخت کارانه هر بیمارستان برگزار گردید .