رفتن به محتوای اصلی
x

آگهی مزایده ها و مناقصات غیر عمرانی

 

آگهی لیست مزایده ها / مناقصات / استعلامات غیر عمرانی

آگهی

استعلام عمومی واگذاری محل غرفه فروش آبمیوه طبیعی و کافی شاپ مرکز آموزشی درمانی نور و حضرت علی اصغر (ع) به صورت اجاره بهای ماهیانهاداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
تجدید استعلام عمومی واگذاری غرفه فروش مواد غذایی مرکز آموزشی درمانی نور و حضرت علی اصغر (ع) به صورت اجاره بهای ماهیانهاداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
تجدید استعلام عمومی واگذاری غرفه فروش مواد غذایی بیمارستان 9دی منظریه خمینی شهر به صورت اجاره بهای ماهیانهاداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
مزایده عمومی واگذاری محل داروخانه و مجوزهای بهره برداری به صورت اجاره بهاء ماهیانه بیمارستان شفا کلیشاداداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
مزایده عمومی اجاره بهای ماهیانه واحد تصویر برداری بیمارستان گلدیس شاهین شهراداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات حمل، انتقال و تخلیه پسماند شبکه های بهداشت ودرمان کوهپایه، جرقویه، هرند و ورزنه و بیمارستان شهید سردار سلیمانیاداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
استعلام خرید خدمات مشاغل گروه بهداشتی و خدمات عمومی (تامین نیرو جهت اجرای برنامه تامین و ارتقاء مراقبت های اولیه سلامت و نظام ارجاع)گروه دوماداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
استعلام خرید خدمات مشاغل گروه بهداشتی و خدمات عمومی (تامین نیرو جهت اجرای برنامه تامین و ارتقاء مراقبت های اولیه سلامت و نظام ارجاع)گروه اولاداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
استعلام اجاره محل دندانپزشکی مرکز آموزشی درمانی فارابی اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
استعلام عمومی یک مرحله ای خرید خدمات نگهداشت فضای سبز مرکز آموزشی درمانی فارابی اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
استعلام واگذاری محل فروش مواد غذایی ( کلینیک غدیر ) مرکز آموزشی درمانی فارابی به صورت اجاره بهای ماهیانه اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید خرید یک دستگاه میکروسکوپ فلورسنت سه چشمی اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
استعلام عمومی یک مرحله ای خرید خدمات نگهداشت فضای سبز به صورت حجمی بیمارستان گلدیس شاهین شهراداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
استعلام اجاره بهاء غرفه مواد غذایی مرکز پزشکی عیس بن مریم ( ع ) اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
استعلام عمومی یک مرحله ای اسکن مدارک پزشکی راکد مرکز آموزشی درمانی کودکان امام حسین (ع)اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
استعلام خرید خدمات تامین ۲ نفر راننده آمبولانس بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص) فریدونشهر اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
استعلام عمومی یک مرحله ای خرید خدمات ایاب وذهاب کارکنان مرکز آموزشی درمانی فیض اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
مناقصه عمومی یک مرحله ای امور نگهداری و راهبری تاسیسات برقی و مکانیکی مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س)اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
مزایده اجاره محل واحد غربالگری سرطان ( ساختمان سلامت ) مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س)اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
تجدیداستعلام واگذاری واحددندانپزشکی مرکز خدمات جامع سلامت امیرحمزه مرکز بهداشت شماره 2 بصورت اجاره بها ماهیانهاداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای امور نگهداری و راهبری تاسیسات برقی و مکانیکی گروه (۱۹) معاونت بهداشتی، مرکز بهداشت شماره ۱ و مرکز بهداشت شماره ۲ اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
تجدید ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﯼ ﺍﻣﻮﺭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﯼ ﻭ ﺭﺍﻫﺒﺮﯼ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎﺕ ﺑﺮﻗﯽ ﻭ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﮔﺮﻭﻩ (18) ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺷﻬﺪﺍﯼ ﻟﻨﺠﺎﻥ، ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺣﻀﺮﺕ ﺯﯾﻨﺐ(ﺱ) ﻭ ﺷﺒﮑﻪ ﻟﻨﺠﺎﻥاداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای امور نگهداری و راهبری تاسیسات برقی و مکانیکی گروه (۱۷) بیمارستان های ۹دی منظریه ، شهید اشرفی و ساعی خمینی شهر و شبکه بهداشت خمینی شهراداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای امور نگهداری و راهبری تاسیسات برقی و مکانیکی گروه (۱۶) بیمارستان های شهید منتظری نجف آباد ، شهید مدرس و بهنیا تیران اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای امور نگهداری و راهبری تاسیسات برقی و مکانیکی گروه (۱۲) معاونت دانشجویی، شبکه نطنز، بیمارستان های خاتم الانبیاء نطنز و فاطمیه (س) بادروداداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای امور نگهداری و راهبری تاسیسات برقی و مکانیکی گروه (۱۱) بیمارستان های امام موسی کاظم(ع) ، فاطمیه (س) خوانسار و امام حسین(ع) گلپایگان اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
تجدید ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﯼ ﺍﻣﻮﺭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﯼ ﻭ ﺭﺍﻫﺒﺮﯼ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎﺕ ﺑﺮﻗﯽ ﻭ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﮔﺮﻭﻩ (10) ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ، ﺣﻀﺮﺕ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﮐﺮﻡ(ﺹ) ﻓﺮﯾﺪﻭﻧﺸﻬﺮ، ﺷﻬﯿﺪ ﺭجایی داران و شبکه فریدناداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
تجدید ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﯼ ﺍﻣﻮﺭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﯼ ﻭ ﺭﺍﻫﺒﺮﯼ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎﺕ ﺑﺮﻗﯽ ﻭ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﮔﺮﻭﻩ (8) بیمارستانﻫﺎﯼ ﺍﻣﯿﻦ ﻭ ﮔﻠﺪﯾﺲ ﺷﺎﻫﯿﻦ ﺷﻬﺮ ﻭ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺮﺧﻮﺍﺭ ﻭ ﻣﯿﻤﻪاداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
تجدید ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﯼ ﺍﻣﻮﺭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﯼ ﻭ ﺭﺍﻫﺒﺮﯼ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎﺕ ﺑﺮﻗﯽ ﻭ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﮔﺮﻭﻩ (۶) ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺷﻬﯿﺪ ﺳﺮﺩﺍﺭ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ ﻭ ﺷﺒﮑﻪ ﻭﺭﺯﻧﻪ، ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻓﺎﺭﺍﺑﯽ ﻭ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺮﻧﺪاداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
تجدید ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﯼ ﺍﻣﻮﺭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﯼ ﻭ ﺭﺍﻫﺒﺮﯼ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎﺕ ﺑﺮﻗﯽ ﻭ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﮔﺮﻭﻩ (۵) ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ (ﺹ) ﻣﺒﺎﺭﮐﻪ ﻭ ﻓﯿﺾ ﻭ ﺷﺒﮑﻪ ﺟﺮﻗﻮﯾﻪاداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
تجدید ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﯼ ﺍﻣﻮﺭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﯼ ﻭ ﺭﺍﻫﺒﺮﯼ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎﺕ ﺑﺮﻗﯽ ﻭ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﮔﺮﻭﻩ (۴) ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻦ ﻣﺮﯾﻢ(ﻉ)ﻭ ﺷﻬﺪﺍﯼ ﺩﻫﺎﻗﺎﻥ، ﺷﺒﮑﻪ ﺩﻫﺎﻗﺎﻥ ﻭ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ درماناداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
تجدید ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﯼ ﺍﻣﻮﺭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﯼ ﻭ ﺭﺍﻫﺒﺮﯼ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎﺕ ﺑﺮﻗﯽ ﻭ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﮔﺮﻭﻩ (۳) ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺳﯿﺪﺍﻟﺸﻬﺪﺍﺀ (ﻉ) ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ - ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺑﻮﻋﻠﯽ ﭼﺎﺩﮔﺎﻥ - ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ چادگاناداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
استعلام عمومی یک مرحله ای خرید خدمات حمل، انتقال و تخلیه پسماند پزشکی مرکز آموزشی درمانی آیت ا... کاشانی اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات حمل، انتقال و تخلیه پسماندهای پزشکی مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س)اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
تجدید استعلام عمومی یک مرحله ای حمل ، انتقال و تخلیه پسماند بیمارستان شهدای لنجاناداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
واگذاری غرفه فروش مواد غذایی بیمارستان 9 دی منظریه به صورت اجاره بهاء ماهیانه اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
استعلام عمومی یک مرحله ای تامین گازهای طبی مصرفی شامل بارگیری حمل وانتقال شارژ و تحویل کپسول های خالی مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س) اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
واگذاری محل خدمات داروخانه بیمارستان شهدای دهاقان به صورت اجاره بهای ماهیانه اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
استعلام عمومی یک مرحله ای خرید خدمات حمل، انتقال و تخلیه پسماند بیمارستان ۹دی منظریه اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
تجدید استعلام واگذاری واحد دندانپزشکی مرکز خدمات جامع سلامت امیرحمزه مرکز بهداشت شماره 2 بصورت اجاره بهای ماهیانه اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید یک دستگاه هایپرترمیاپریتونئالاداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
تجدید واگذاری محل خدمات داروخانه سرپایی بیمارستان امین به صورت اجاره بهای ماهیانه اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
استعلام واگذاری محل خدمات تایپ و تکثیر مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س) به صورت اجاره بهای ماهیانه اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
استعلام واگذاری غرفه فروش آبمیوه طبیعی و کافی شاپ مرکز آموزشی درمانی نور و حضرت علی اصغر (ع) به صورت اجاره بهای ماهیانه اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
استعلام واگذاری غرفه فروش مواد غذایی مرکز آموزشی درمانی نور و حضرت علی اصغر (ع) به صورت اجاره بهای ماهیانه اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
شرایط استعلام محل خدمات تایپ و تکثیر به صورت اجاره بهای ماهیانه مرکز آموزشی درمانی امین اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید واگذاری خرید خدمات واحد لندری بیمارستان امیرالمومنین (ع) شهرضا اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
تجدید مناقصه اجرای برنامه تامین و ارتقا مراقبت های اولیه سلامت در مناطق شهری با جمعیت بالاتر از ۲۰هزار نفر - مرکز بهداشت شماره 1اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
تجدید مناقصه اجرای برنامه تامین و ارتقا مراقبت های اولیه سلامت در مناطق شهری با جمعیت بالاتر از ۲۰هزار نفر - مرکز بهداشت شماره 2اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
تجدید مناقصه اجرای برنامه تامین و ارتقا مراقبت های اولیه سلامت در مناطق شهری با جمعیت بالاتر از ۲۰هزار نفر - شبکه بهداشت و درمان گلپایگاناداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
تجدید مناقصه اجرای برنامه تامین و ارتقا مراقبت های اولیه سلامت در مناطق شهری با جمعیت بالاتر از ۲۰هزار نفر - شبکه بهداشت و درمان خوانساراداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
تجدید مناقصه اجرای برنامه تامین و ارتقا مراقبت های اولیه سلامت در مناطق شهری با جمعیت بالاتر از ۲۰هزار نفر - شبکه بهداشت و درمان برخوار و میمهاداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
تجدید مناقصه اجرای برنامه تامین و ارتقا مراقبت های اولیه سلامت در مناطق شهری با جمعیت بالاتر از ۲۰هزار نفر - شبکه بهداشت و درمان مبارکهاداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
تجدید مناقصه اجرای برنامه تامین و ارتقا مراقبت های اولیه سلامت در مناطق شهری با جمعیت بالاتر از ۲۰هزار نفر - شبکه بهداشت و درمان ناییناداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
تجدید مناقصه اجرای برنامه تامین و ارتقا مراقبت های اولیه سلامت در مناطق شهری با جمعیت بالاتر از ۲۰هزار نفر - شبکه بهداشت و درمان فلاورجاناداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
تجدید مناقصه اجرای برنامه تامین و ارتقا مراقبت های اولیه سلامت در مناطق شهری با جمعیت بالاتر از ۲۰هزار نفر - شبکه بهداشت و درمان شهرضااداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
تجدید مناقصه اجرای برنامه تامین و ارتقا مراقبت های اولیه سلامت در مناطق شهری با جمعیت بالاتر از ۲۰هزار نفر - شبکه بهداشت و درمان شاهین شهراداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
تجدید مناقصه اجرای برنامه تامین و ارتقا مراقبت های اولیه سلامت در مناطق شهری با جمعیت بالاتر از ۲۰هزار نفر - شبکه بهداشت و درمان لنجاناداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
تجدید مناقصه اجرای برنامه تامین و ارتقا مراقبت های اولیه سلامت در مناطق شهری با جمعیت بالاتر از ۲۰هزار نفر - شبکه بهداشت و درمان نجف آباداداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
تجدید مناقصه اجرای برنامه تامین و ارتقا مراقبت های اولیه سلامت در مناطق شهری با جمعیت بالاتر از ۲۰هزار نفر - شبکه بهداشت و درمان سمیرماداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
تجدید مناقصه اجرای برنامه تامین و ارتقا مراقبت های اولیه سلامت در مناطق شهری با جمعیت بالاتر از ۲۰هزار نفر - شبکه بهداشت و درمان خمینی شهراداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
استعلام واگذاری اتاق پزشک ، تزریقات و پانسمان مرکز خدمات جامع سلامت شبانه روزی مهربد بهارستان - مرکز بهداشت شماره 2اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﯼ ﺍﻣﻮﺭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﯼ ﻭ ﺭﺍﻫﺒﺮﯼ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎﺕ ﺑﺮﻗﯽ ﻭ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﮔﺮﻭﻩ (۲) ﭘﺮﺩﯾﺲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ و ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﻏﺬﺍ ﻭ ﺩﺍﺭﻭ اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﯼ ﺍﻣﻮﺭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﯼ ﻭ ﺭﺍﻫﺒﺮﯼ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎﺕ ﺑﺮﻗﯽ ﻭ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﮔﺮﻭﻩ (۳) ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺳﯿﺪﺍﻟﺸﻬﺪﺍﺀ (ﻉ) ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ - ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺑﻮﻋﻠﯽ ﭼﺎﺩﮔﺎﻥ - ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ چادگاناداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﯼ ﺍﻣﻮﺭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﯼ ﻭ ﺭﺍﻫﺒﺮﯼ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎﺕ ﺑﺮﻗﯽ ﻭ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﮔﺮﻭﻩ (۴) ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻦ ﻣﺮﯾﻢ(ﻉ)ﻭ ﺷﻬﺪﺍﯼ ﺩﻫﺎﻗﺎﻥ، ﺷﺒﮑﻪ ﺩﻫﺎﻗﺎﻥ ﻭ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ درماناداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﯼ ﺍﻣﻮﺭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﯼ ﻭ ﺭﺍﻫﺒﺮﯼ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎﺕ ﺑﺮﻗﯽ ﻭ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﮔﺮﻭﻩ (۵) ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ (ﺹ) ﻣﺒﺎﺭﮐﻪ ﻭ ﻓﯿﺾ ﻭ ﺷﺒﮑﻪ ﺟﺮﻗﻮﯾﻪاداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﯼ ﺍﻣﻮﺭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﯼ ﻭ ﺭﺍﻫﺒﺮﯼ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎﺕ ﺑﺮﻗﯽ ﻭ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﮔﺮﻭﻩ (۶) ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺷﻬﯿﺪ ﺳﺮﺩﺍﺭ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ ﻭ ﺷﺒﮑﻪ ﻭﺭﺯﻧﻪ، ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻓﺎﺭﺍﺑﯽ ﻭ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺮﻧﺪاداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﯼ ﺍﻣﻮﺭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﯼ ﻭ ﺭﺍﻫﺒﺮﯼ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎﺕ ﺑﺮﻗﯽ ﻭ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﮔﺮﻭﻩ (۷) ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ های ﺍﻣﯿﺮﺍﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ(ﻉ) شهرضا ، ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ، ﺍﻭﺭﮊﺍﻧﺲ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻧﯽو شبکه بهداشت شهرضااداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﯼ ﺍﻣﻮﺭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﯼ ﻭ ﺭﺍﻫﺒﺮﯼ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎﺕ ﺑﺮﻗﯽ ﻭ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﮔﺮﻭﻩ (8) بیمارستانﻫﺎﯼ ﺍﻣﯿﻦ ﻭ ﮔﻠﺪﯾﺲ ﺷﺎﻫﯿﻦ ﺷﻬﺮ ﻭ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺮﺧﻮﺍﺭ ﻭ ﻣﯿﻤﻪاداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﯼ ﺍﻣﻮﺭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﯼ ﻭ ﺭﺍﻫﺒﺮﯼ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎﺕ ﺑﺮﻗﯽ ﻭ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﮔﺮﻭﻩ (۹) ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﭼﻤﺮاﻥ، ﺁﻓﺘﺎﺏ ﻫﺸﺘﻢ ﺧﻮﺭ، ﺣﺸﻤﺘﯿﻪ ﻧﺎﺋﯿﻦ ﻭ ﺷﺒﮑﻪ ﮐﻮﻫﭙﺎﯾﻪاداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﯼ ﺍﻣﻮﺭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﯼ ﻭ ﺭﺍﻫﺒﺮﯼ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎﺕ ﺑﺮﻗﯽ ﻭ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﮔﺮﻭﻩ (10) ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ، ﺣﻀﺮﺕ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﮐﺮﻡ(ﺹ) ﻓﺮﯾﺪﻭﻧﺸﻬﺮ، ﺷﻬﯿﺪ ﺭجایی داران و شبکه فریدناداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
مناقصه عمومی یک مرحله ای امور نگهداری و راهبری تاسیسات برقی و مکانیکی گروه (۱۱) بیمارستان های امام موسی کاظم(ع) ، فاطمیه (س) خوانسار و امام حسین(ع) گلپایگان اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
مناقصه عمومی یک مرحله ای امور نگهداری و راهبری تاسیسات برقی و مکانیکی گروه (۱۲) معاونت دانشجویی، شبکه نطنز، بیمارستان های خاتم الانبیاء نطنز و فاطمیه (س) بادروداداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
مناقصه عمومی یک مرحله ای امور نگهداری و راهبری تاسیسات برقی و مکانیکی گروه (۱۳) بیمارستان های نور وحضرت علی اصغر(ع)،سیدالشهداء (ع) سمیرم و شبکه بهداشت سمیرم اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
مناقصه عمومی یک مرحله ای امور نگهداری و راهبری تاسیسات برقی و مکانیکی گروه (۱۴) بیمارستان های امام خمینی (ره) فلاورجان ، شفا کلیشاد و شبکه بهداشت فلاورجان اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﯼ ﺍﻣﻮﺭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﯼ ﻭ ﺭﺍﻫﺒﺮﯼ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎﺕ ﺑﺮﻗﯽ ﻭ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﮔﺮﻭﻩ (15) ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﺍﻣﺎﻡ ﺣﺴﯿﻦ(ﻉ)، ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ ﺍﺭﺩﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﺷﺒﮑﻪ ﺍﺭﺩﺳﺘﺎﻥاداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
مناقصه عمومی یک مرحله ای امور نگهداری و راهبری تاسیسات برقی و مکانیکی گروه (۱۶) بیمارستان های شهید منتظری نجف آباد ، شهید مدرس و بهنیا تیران اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
مناقصه عمومی یک مرحله ای امور نگهداری و راهبری تاسیسات برقی و مکانیکی گروه (۱۷) بیمارستان های ۹دی منظریه ، شهید اشرفی و ساعی خمینی شهر و شبکه بهداشت خمینی شهراداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﯼ ﺍﻣﻮﺭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﯼ ﻭ ﺭﺍﻫﺒﺮﯼ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎﺕ ﺑﺮﻗﯽ ﻭ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﮔﺮﻭﻩ (18) ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺷﻬﺪﺍﯼ ﻟﻨﺠﺎﻥ، ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺣﻀﺮﺕ ﺯﯾﻨﺐ(ﺱ) ﻭ ﺷﺒﮑﻪ ﻟﻨﺠﺎﻥاداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
مناقصه عمومی یک مرحله ای امور نگهداری و راهبری تاسیسات برقی و مکانیکی گروه (۱۹) معاونت بهداشتی، مرکز بهداشت شماره ۱ و مرکز بهداشت شماره ۲ اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
تجدید استعلام خرید خدمات حمل ، انتقال و تخلیه پسماند بیمارستان شهید بهشتی اصفهان اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
تجدید استعلام واگذاری محل کافی شاپ بیمارستان شهدای لنجان به صورت اجاره بهای ماهیانه اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
استعلام واگذاری غرفه فروش مواد غذایی بیمارستان شفای کلیشاد بصورت اجاره بهای ماهیانه اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات تامین راننده آمبولانس بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) فریدونشهراداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
تجدید واگذاری محل خدمات داروخانه سرپایی بیمارستان امین به صورت اجاره بهای ماهیانه اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
استعلام اجاره محل درمانگاه و مجوزهای بهره برداری از آن - بیمارستان امام حسین (ع) گلپایگاناداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
استعلام اجاره محل اتاق پزشک،تزریقات و پانسمان،بستری موقت مرکز خدمات جامع سلامت شبانه روزی پیربکران اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات درمان سرپایی مراکز شبانه روزی سینا، دیزیچه، طالخونچه، مجلسی و زیباشهر شبکه بهداشت و درمان شهرستان مبارکهاداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
تجدید استعلام عمومی یک مرحله ای خرید خدمات حمل ، انتقال و تخلیه پسماند بیمارستان بهشتی اصفهان اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
استعلام عمومی یک مرحله ای خرید خدمات حمل و انتقال پسماند های پزشکی بی خطر شده شبکه بهداشت و درمان فلاورجاناداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
استعلام عمومی یک مرحله ای خرید خدمات حمل ، انتقال و تخلیه پسماند بیمارستان شهدای لنجان اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
تجدید واگذاری محل داروخانه سرپایی بیمارستان امین به صورت اجاره بهای ماهیانه اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید یک دستگاه میکروسکوپ فلورسنت سه چشمیاداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید لباس کارکنان اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاهاداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
استعلام های عمومی خرید خدمات ایاب و ذهاب کارکنان (پیمانکاران حقیقی) - 8 دستگاه مینی بوس جهت مسیرهای خیابان رباط اول ، ملک شهر ، شاهین شهر ، خمینی شهر ، درچه ، سجاد و بهارستان به سمت بیمارستان شهید بهشتی و بالعکس اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات تامین راننده آمبولانس بیمارستان امیرالمومنین (ع) شهرضااداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
استعلام عمومی یک مرحله ای خرید خدمات حمل ، انتقال و تخلیه پسماند بیمارستان بهشتی اصفهان اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
استعلام عمومی یک مرحله ای خرید خدمات بررسی و جداسازی ، پاکسازی ، اسکن و بستن مدارک راکد پزشکی بیمارستان بهشتی اصفهان اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
استعلام واگذاری غرفه فروش مواد غذایی بیمارستان گلدیس شاهین شهر  بصورت اجاره بهای ماهیانه اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید یک دستگاه هایپرترمیاپریتونئالاداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
استعلام واگذاری محل غرفه فروش مواد غذایی بیمارستان شفای کلیشاد به صورت اجاره بهای ماهیانه اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات حمل، انتقال و تخلیه پسماند پزشکی مرکز آموزشی درمانی آیت ا... کاشانی اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
استعلام واگذاری محل غرفه فروش مواد غذایی (کلینیک غدیر) بیمارستان فارابی به صورت اجاره بهای ماهیانه اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید دو دستگاه لاپاراسکوپی k۴ اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
استعلام واگذاری کافی شاپ بیمارستان شهدای لنجان به صورت اجاره بهای ماهیانهاداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
مزایده واگذاری محل خدمات داروخانه سرپایی بیمارستان امین به صورت اجاره بهای ماهیانه اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
تجدید استعلام واگذاری داروخانه بیمارستان فاطمیه بادرود به صورت اجاره بهای ماهیانهاداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات امور نگهداشت و پشتیبانی تجهیزات سخت افزاری ستاد دانشگاهاداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای برنامه تامین و ارتقا مراقبت های اولیه سلامت در مناطق شهری با جمعیت بالاتر از ۲۰هزار نفر - مرکز بهداشت شماره 1اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای برنامه تامین و ارتقا مراقبت های اولیه سلامت در مناطق شهری با جمعیت بالاتر از ۲۰هزار نفر - مرکز بهداشت شماره 2اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای برنامه تامین و ارتقا مراقبت های اولیه سلامت در مناطق شهری با جمعیت بالاتر از ۲۰هزار نفر - شبکه بهداشت و درمان شهرستان لنجاناداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای برنامه تامین و ارتقا مراقبت های اولیه سلامت در مناطق شهری با جمعیت بالاتر از ۲۰هزار نفر - شبکه بهداشت و درمان شهرستان شاهین شهراداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای برنامه تامین و ارتقا مراقبت های اولیه سلامت در مناطق شهری با جمعیت بالاتر از ۲۰هزار نفر - شبکه بهداشت و درمان شهرستان فلاورجاناداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای برنامه تامین و ارتقا مراقبت های اولیه سلامت در مناطق شهری با جمعیت بالاتر از ۲۰هزار نفر - شبکه بهداشت و درمان شهرستان سمیرماداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای برنامه تامین و ارتقا مراقبت های اولیه سلامت در مناطق شهری با جمعیت بالاتر از ۲۰هزار نفر - شبکه بهداشت و درمان شهرستان نجف آباداداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای برنامه تامین و ارتقا مراقبت های اولیه سلامت در مناطق شهری با جمعیت بالاتر از ۲۰هزار نفر - شبکه بهداشت و درمان شهرستان خمینی شهراداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای برنامه تامین و ارتقا مراقبت های اولیه سلامت در مناطق شهری با جمعیت بالاتر از ۲۰هزار نفر - شبکه بهداشت و درمان شهرستان گلپایگاناداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای برنامه تامین و ارتقا مراقبت های اولیه سلامت در مناطق شهری با جمعیت بالاتر از ۲۰هزار نفر - شبکه بهداشت و درمان شهرستان ناییناداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای برنامه تامین و ارتقا مراقبت های اولیه سلامت در مناطق شهری با جمعیت بالاتر از ۲۰هزار نفر - شبکه بهداشت و درمان شهرستان مبارکهاداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای برنامه تامین و ارتقا مراقبت های اولیه سلامت در مناطق شهری با جمعیت بالاتر از ۲۰هزار نفر - شبکه بهداشت و درمان شهرستان خوانساراداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای برنامه تامین و ارتقا مراقبت های اولیه سلامت در مناطق شهری با جمعیت بالاتر از ۲۰هزار نفر - شبکه بهداشت و درمان شهرستان برخوار و میمهاداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای برنامه تامین و ارتقا مراقبت های اولیه سلامت در مناطق شهری با جمعیت بالاتر از ۲۰هزار نفر - شبکه بهداشت و درمان شهرستان شهرضااداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
استعلام عمومی یک مرحله ای واگذاری محل نصب کانکس جهت غرفه فروش آبمیوه طبیعی بیمارستان امام حسین (ع) اصفهان به صورت اجاره بهای ماهیانهاداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
استعلام عمومی یک مرحله ای واگذاری خرید خدمات واحد لندری بیمارستان امیرالمومنین (ع) شهرضا اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
شرایط مزایده فروش یک دستگاه رادیولوژی مستعمل مرکز آموزشی درمانی فیض اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
تجدید استعلام خرید خدمات پلیس (ماموران شاغل نیروی انتظامی) بیمارستان گلدیس شاهین شهراداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات تامین راننده آمبولانس بیمارستان امیرالمومنین (ع)شهرضا اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجهیزات شبکه جهت تعدادی از مراکز تابعه دانشگاه اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید سرور و تجهیزات ذخیره ساز جهت دیتاسنتر دانشگاهاداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
استعلام واگذاری دندانپزشکی مرکز خدمات جامع سلامت چهارده معصوم ملک شهر به صورت اجاره بهاء ماهیانه اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
تجدید استعلام عمومی یک مرحله ای خرید خدمات پلیس(ماموران شاغل در نیروی انتظامی)بیمارستان امیرالمومنین (ع)شهرضا اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
استعلام عمومی واگذاری محل غرفه فروش مواد غذایی به صورت اجاره بهای ماهیانه بیمارستان فارابیاداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
استعلام عمومی یک مرحله ای خرید خدمات پلیس (ماموران شاغل نیروی انتظامی) بیمارستان گلدیس شاهین شهراداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
استعلام واگذاری محل ساختمان کودکستان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به صورت اجاره بهای ماهیانهاداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
استعلام واگذاری واحد ( mmt ) سوء مصرف مواد شبکه بهداشت درمان نایین به صورت اجاره بهای ماهیانهاداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
تجدید استعلام خرید خدمات راهبری ،تعمیر و نگهداری آسانسورهای مرکز با نیروی مقیم بیمارستان سیدالشهداء (ع) اصفهاناداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
استعلام واگذاری محل غرفه فروش مواد غذایی به صورت اجاره بهای ماهیانه بیمارستان شهید اشرفی خمینی شهراداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
استعلام اجاره محل غرفه فروش مواد غذایی بیمارستان امام حسین (ع) گلپایگان اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
استعلام مزایده فروش ضایعات آهن و آلومینیوم شبکه بهداشت و درمان فلاورجان اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
تجدید مزایده واگذاری بخش تصویربرداری و بخش پزشکی هسته ای مرکز آموزشی درمانی نور و حضرت علی اصغر (ع) به صورت اجاره بهای ماهیانهاداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
اصلاحیه تجدید مناقصه عمومی خرید خدمات واحد لندری به صورت حجمی مرکز آموزشی درمانی قلب شهید چمران  اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
استعلام واگذاری واحد درمان سوء مصرف مواد مخدر(mmt )باستان به صورت اجاره بهای ماهیانه شبکه بهداشت و درمان شهرستان شاهین شهر اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات واحد لندری به صورت حجمی مرکز آموزشی درمانی فیضاداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خرید خدمات پلیس(ماموران شاغل در نیروی انتظامی) بیمارستان امیرالمومنین(ع) شهرضا اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
تجدید مناقصه عمومی خرید خدمات واحد لندری به صورت حجمی مرکز آموزشی درمانی قلب شهید چمران  اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید دو دستگاه فایروال جهت دیتا سنتر دانشگاه علوم پزشکی -معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات بررسی و جداسازی، پاکسازی، اسکن پرونده های جاری مدارک پزشکی مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات بررسی و جداسازی، پاکسازی، اسکن پرونده های راکد مدارک پزشکی مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و پشتیبانی نرم افزار یکپارچه مکانی( web Gis ) مدیریت امور پشتیبانی دانشگاهاداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
استعلام عمومی یک مرحله ای خرید خدمات پلیس ( ماموران شاغل در نیروی انتظامی ) بیمارستان فارابیاداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
استعلام اجاره محل واحد دندانپزشکی مرکز خدمات جامع سلامت شبانه روزی قهدریجان - شبکه بهداشت فلاورجاناداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات واحد لندری آموزشی درمانی الزهرا (س)به صورت حجمیاداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجهیزات شبکه جهت تعدادی از مراکز تابعه دانشگاهاداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید ۶۰۰ دستگاه کیس۴۰۰،دستگاه مانیتور،موس و کیبورد جهت واحدهای تابعه دانشگاه -معاونت بهداشتیاداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات امور نگهداشت و پشتیبانی تجهیزات سخت افزاری ستاد دانشگاهاداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید شرایط استعلام خرید خدمات امور راهبری ، تعمیر و نگهداری آسانسور های مرکز با نیروی مقیم بیمارستان سیدالشهداء (ع) اصفهاناداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
استعلام واگذاری واحد درمان سوء مصرف مواد مخدر (mmt) باستان شبکه بهداشت شاهین شهر به صورت اجاره بهای ماهیانه اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
تجدید استعلام واگذاری محل مهدکودک مرکز آموزشی درمانی کودکان امام حسین (ع) به صورت اجاره بهاء ماهیانهاداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
تجدید استعلام واگذاری اتاق پزشک ، تزریقات و پانسمان مرکز خدمات جامع سلامت شبانه روزی رهنان و زیار به صورت اجاره بهاء ماهیانهاداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
استعلام واگذاری فضای فیزیکی مازاد پایگاه سلامت وازیچه جهت خدمات داروخانه به صورت اجاره بهاء ماهیانهاداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات بررسی و جداسازی و پاکسازی و اسکن و بستن مدارک پزشکی مرکز آموزشی و درمانی امیناداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
استعلام عمومی یک مرحله ای خرید خدمات امور نظافت فضاهای اداری دانشکده دندانپزشکیاداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
استعلام واگذاری واحد دندانپزشکی مرکز خدمات جامع سلامت امیر حمزه - مرکزبهداشت شماره دو به صورت اجاره بهاء ماهیانهاداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات واحد لندری به صورت حجمی مرکز آموزشی درمانی قلب شهید چمراناداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
استعلام واگذاری واحد دندانپزشکی مرکز خدمات جامع سلامت حضرت علی (ع) - مرکز بهداشت شماره 1 - به صورت اجاره بهاء ماهیانهاداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید لباس کارکنان بیمارستان امیرالمومنین(ع) شهرضااداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
استعلام واگذاری محل مهدکودک مرکز آموزشی درمانی کودکان امام حسین (ع) به صورت اجاره بهاء ماهیانهاداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات بررسی و جداسازی، پاکسازی، اسکن و بستن مدارک پزشکی بیمارستان حضرت زینب (س)اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
تجدید استعلام واگذاری اتاق پزشک ، تزریقات و پانسمان مرکز خدمات جامع سلامت شبانه روزی رهنان و زیار به صورت اجاره بهاء ماهیانهاداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید لباس کارکنان مرکز آموزشی درمانی آیت ا... کاشانیاداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
استعلام واگذاری محل دندانپزشکی بیمارستان فارابی به صورت اجاره بهاء ماهیانهاداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
استعلام واگذاری محل سوء مصرف مواد مخدر شبکه نطنز به صورت اجاره بهاء ماهیانهاداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجهیزات شبکه جهت تعدادی از مراکز تابعه دانشگاهاداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید ذخیره ساز جهت تعدادی از مراکز تابعه دانشگاهاداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید سرور جهت تعدادی از مراکز تابعه دانشگاهاداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
استعلام واگذاری اتاق پزشک ، تزریقات و پانسمان مرکز خدمات جامع سلامت شبانه روزی رهنان و زیار به صورت اجاره بهاء ماهیانهاداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
استعلام واگذاری محل غرفه فروش موادغذایی بیمارستان شفای کلیشاد به صورت اجاره بهای ماهیانهاداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
استعلام واگذاری محل دندانپزشکی مرکز خدمات جامع سلامت سپاهانشهر بصورت اجاره بهاء ماهیانه - مرکز بهداشت شماره 2اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
مناقصه عمومی یک مرحله ای بررسی ، جداسازی ، پاکسازی ، اسکن و بستن مدارک پزشکی بیمارستان عیسی بن مریم (ع)اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید لباس کارکنان مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س)اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات طبخ و توزیع غذای بدون مواد اولیه بیمارستان شهید بهشتی اردستاناداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات طبخ و توزیع غذای بدون مواد اولیه بیمارستان امام خمینی فلاورجاناداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات امور نگهداری و راهبری تاسیسات برقی و مکانیکی شبکه بهداشت و درمان فریدناداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات آزمایش پاپ اسمیر جهت تشخیص زودهنگام سرطان رحم مرکز بهداشت شماره 2اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای امور نگهداری و راهبری تاسیسات برقی و مکانیکی شبکه بهداشت و درمان خمینی شهراداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
استعلام واگذاری محل غرفه فروش تجهیزات و ملزومات پزشکی یکبار مصرف بیماران بیمارستان فارابی به صورت اجاره بهای ماهیانهاداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
استعلام واگذاری محل غرفه فروش موادغذایی بیمارستان شفای کلیشاد به صورت اجاره بهای ماهیانهاداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
استعلام عمومی یک مرحله ای خرید خدمات اسکن و بستن مدارک پزشکی بیمارستان عیسی بن مریم ( ع )اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات واحد لندری به صورت حجمی مرکز آموزشی درمانی آیت ا... کاشانیاداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
استعلام عمومی یک مرحله ای خرید خدمات برگه برداری ، اسکن و بایگانی پرونده های پزشکی مرکز آموزشی درمانی فارابیاداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
استعلام واگذاری محل آزمایشگاه کلینیکال، پاتولوژی و بانک خون بیمارستان حضرت زینب (س) بصورت اجاره بهای ماهیانهاداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
استعلام واگذاری محل غرفه فروش موادغذایی بیمارستان امیرالمومنین (ع) شهرضا به صورت اجاره بهای ماهیانهاداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
مناقصه عمومی یک مرحله ای امور نگهداری و راهبری تاسیسات برقی و مکانیکی شبکه بهداشت و درمان خمینی شهراداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات امور نگهداری و راهبری تاسیسات شبکه بهداشت و درمان مبارکهاداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات طبخ و توزیع غذا بدون مواد اولیه بیمارستان فاطمیه خوانساراداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
مزایده عمومی یک مرحله ای اجاره محل تصویر برداری ( رادیولوژی،سونوگرافی،سی تی اسکن )و گاما اسکن بیمارستان نور و علی اصغر(ع)اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات طبخ و توزیع غذا بدون مواد اولیه مرکز آموزشی و درمانی فارابیاداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید سیستم کامپیوتراداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید لباس کارکنان مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س)اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات امور نگهداشت و پشتیبانی تجهیزات سخت افزاری و شبکه مرکز آموزشی و درمانی الزهرا(س)اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات طبخ و توزیع غذا بدون مواد اولیه مرکز آموزشی درمانی آیت ا... کاشانیاداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات طبخ و توزیع غذا بدون مواد اولیه بیمارستان محمد رسول ا... (ص) مبارکهاداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات واحد لندری به صورت حجمی مرکز آموزشی درمانی آیت ا.. کاشانیاداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
مزایده عمومی یک مرحله ای اجاره محل آزمایشگاه بیمارستان نور و علی اصغر(ع)اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات