رفتن به محتوای اصلی
x

حوزه مدیریت امور پشتیبانی دانشگاه

 

 

 

 

 

 

سرپرست اداره قراردادها

آقای موسی کاظمی

37924003

سرپرست کمیسیون مناقصات

آقای کدخدایی

37924008

کارشناس امور قراردادها، مزایده ها و مناقصات غیر عمرانی

آقای حسینی 

37923911

کارشناس امور قراردادها، مزایده ها و مناقصات غیر عمرانی

آقای جان نثاری

37923808

کارشناس امور قراردادها، مزایده ها و مناقصات غیر عمرانی

خانم رفیعی

37924005

کارشناس امور قراردادها، مزایده ها و مناقصات غیر عمرانی

خانم کریم جعفری

37923923

کارشناس امور قراردادها، مزایده ها و مناقصات غیر عمرانی

خانم فریدونی

37923822

کارشناس امور قراردادها، مزایده ها و مناقصات غیر عمرانی

خانم بخشیان

37923895

کارشناس قراردادها و مناقصات عمرانی

آقای فرهمند

37924127

کارشناس قراردادها و مناقصات عمرانی

آقای احمدی مقدم

37924128

کارشناس قراردادها و مناقصات عمرانی

آقای نگهداری

37924129

دانلود فایل pdf