رفتن به محتوای اصلی
x

رسالت

1

 

بررسي گزارشات و تحلیلهای منابع مالی و  بودجه ای مي تواند تصويري كلي از وضعيت و عملكرد نظام پاسخگويي مالي حاكم بر منابع عمومي ارائه و فراز و فرود آن را روشن كند و نقشه راهي براي طراحي و اجراي يك سيستم مناسب گزارشات بودجه ای جهت ارتقاى سطح مسئوليت پاسخگويي فراهم نمايد. به همین منظور مديريت برنامه ریزی بودجه و پایش عملکرد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به منظور تامين، تخصيص و توزيع عادلانه منابع مالی دانشگاه، پيش بينی نيازهای آينده، شناسائی، جذب و بهره برداری از منابع موجود، تهيه، پيشنهاد و دفاع از سياستهای اجرائی دانشگاه در زمينه بودجه ريزی و اجرای بودجه در چارچوب سياستها و راهبردهای کلان دانشگاه زير نظر معاونت توسعه مدیریت و منابع فعاليت می کند. اين مديريت براساس ارزشهای عدالت اجتماعی، قانون مداری، کرامت انسانی، فرهنگ اسلامی و شايسته سالاری و حمايت از نوآوری و استفاده از شيوه های علمی جهت شناسائی و استفاده از منابع، تقويت روحيه امانتداری، مسئوليت پذيری و کار تيمی، پاسخگوئی مطمئن، به موقع و قابل اتکا به مشتريان خود شامل واحدهای تابعه دانشگاه ، واحدهای ستادی ، مديريت های ستادی ، معاونت توسعه و برنامه ريزی منابع از جمله مديريت مالی و مرکز نوسازی و تحول اداری، سازمان مديريت و برنامه ريزی، استانداری، وزارتخانه و کارکنان مديريت بودجه و ذينفعان شامل نمايندگان مجلس و ديوان محاسبات و ديگر سازمانهای نظارتی ارائه خدمت می کند تا برنامه ريزی، تامين، توزيع و تخصيص منابع مالی بصورت عادلانه ، شفاف ، ضابطه مند انجام پذيرد.

Popular Courses

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer adipiscing elit

The website encountered an unexpected error. Try again later.
Error: Class "Drupal\gavias_blockbuilder\shortcodes\Drupal\Core\Render\RendererInterface" not found in Drupal\gavias_blockbuilder\shortcodes\gsc_view_tabs_ajax::sc_tab_views() (line 155 of themes/gavias_edubiz/gva_elements/gsc_view_tabs_ajax.php).
Drupal\gavias_blockbuilder\shortcodes\gsc_view_tabs_ajax::sc_tab_views() (Line: 84)
Drupal\gavias_blockbuilder\shortcodes\gsc_view_tabs_ajax->render_content() (Line: 85)
include('/var/www/html3/web/modules/gva_blockbuilder/templates/frontend/print-builder.php') (Line: 92)
gavias_blockbuilder_frontend() (Line: 48)
Drupal\gavias_blockbuilder\Plugin\Field\FieldFormatter\BlockBuilderFormatter->viewElements() (Line: 91)
Drupal\Core\Field\FormatterBase->view() (Line: 268)
Drupal\Core\Entity\Entity\EntityViewDisplay->buildMultiple() (Line: 269)
Drupal\layout_builder\Entity\LayoutBuilderEntityViewDisplay->buildMultiple() (Line: 339)
Drupal\Core\Entity\EntityViewBuilder->buildComponents() (Line: 24)
Drupal\node\NodeViewBuilder->buildComponents() (Line: 281)
Drupal\Core\Entity\EntityViewBuilder->buildMultiple() (Line: 238)
Drupal\Core\Entity\EntityViewBuilder->build()
call_user_func_array() (Line: 111)
Drupal\Core\Render\Renderer->doTrustedCallback() (Line: 859)
Drupal\Core\Render\Renderer->doCallback() (Line: 421)
Drupal\Core\Render\Renderer->doRender() (Line: 240)
Drupal\Core\Render\Renderer->render() (Line: 165)
Drupal\Core\Render\Renderer->Drupal\Core\Render\{closure}() (Line: 627)
Drupal\Core\Render\Renderer->executeInRenderContext() (Line: 164)
Drupal\Core\Render\Renderer->renderPlain() (Line: 525)
Drupal\node\Plugin\Search\NodeSearch->indexNode() (Line: 489)
Drupal\node\Plugin\Search\NodeSearch->updateIndex() (Line: 80)
search_cron() (Line: 335)
Drupal\Core\Cron->Drupal\Core\{closure}() (Line: 388)
Drupal\Core\Extension\ModuleHandler->invokeAllWith() (Line: 318)
Drupal\Core\Cron->invokeCronHandlers() (Line: 159)
Drupal\Core\Cron->run() (Line: 75)
Drupal\Core\ProxyClass\Cron->run() (Line: 65)
Drupal\automated_cron\EventSubscriber\AutomatedCron->onTerminate()
call_user_func() (Line: 111)
Drupal\Component\EventDispatcher\ContainerAwareEventDispatcher->dispatch() (Line: 115)
Symfony\Component\HttpKernel\HttpKernel->terminate() (Line: 63)
Drupal\Core\StackMiddleware\StackedHttpKernel->terminate() (Line: 688)
Drupal\Core\DrupalKernel->terminate() (Line: 22)