رفتن به محتوای اصلی
x

کارشناسان بودجه

1

 

شماره تماس های مدیریت برنامه ریزی، بودجه و پایش عملکرد دانشگاه

 

نام و نام خانوادگی

عنوان

مسئولیت

شماره تماس

مجید سرایانی

مدیر برنامه ریزی، بودجه و پایش عملکرد

مدیر

9650

دکتر آزاده علوی

معاون برنامه ریزی، بودجه و پایش عملکرد

معاون

9651

لیلا بید آبادی

دفتر مدیریت  برنامه ریزی، بودجه و پایش عملکرد

مسئول دفتر

9650

هادی شاددل

رئیس گروه نظارت و بودجه ریزی عملیاتی

رئیس گروه کارشناسان بودجه

9662

حکیمه فهیمی

کارشناس تحلیل منابع و اقتصاد سلامت

کارشناس اعتبارات ردیفهای ابلاغی

9655

مهری هاشمیان

کارشناس نظارت و بودجه ریزی عملیاتی

کارشناس اعتبارات آموزش وتحقیقات

9656

سیما نژاد لباف

کارشناس مسئول اقتصاد سلامت

کمیته تخصیص – نقل وانتقالات

9659

مهین  صانعی

کارشناس نظارت و بودجه ریزی عملیاتی

کارشناس اعتبارات بخش درمان – امور بازنشستگان

9663

مریم فلک رفعت

کارشناس نظارت و بودجه ریزی عملیاتی

کارشناس اعتبارات بخش درمان

9660

مقدس مراد پور

کارشناس مسئول نظارت و بودجه ریزی عملیاتی

کارشناس مسئول اعتبارات تملک داریی ها و سرمایه ای

9661

امین امینی

کارشناس نظارت و بودجه ریزی عملیاتی

کارشناس  اعتبارات عمرانی

9654

Popular Courses

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer adipiscing elit

The website encountered an unexpected error. Try again later.
Error: Class "Drupal\gavias_blockbuilder\shortcodes\Drupal\Core\Render\RendererInterface" not found in Drupal\gavias_blockbuilder\shortcodes\gsc_view_tabs_ajax::sc_tab_views() (line 155 of themes/gavias_edubiz/gva_elements/gsc_view_tabs_ajax.php).
Drupal\gavias_blockbuilder\shortcodes\gsc_view_tabs_ajax::sc_tab_views() (Line: 84)
Drupal\gavias_blockbuilder\shortcodes\gsc_view_tabs_ajax->render_content() (Line: 85)
include('/var/www/html3/web/modules/gva_blockbuilder/templates/frontend/print-builder.php') (Line: 92)
gavias_blockbuilder_frontend() (Line: 48)
Drupal\gavias_blockbuilder\Plugin\Field\FieldFormatter\BlockBuilderFormatter->viewElements() (Line: 91)
Drupal\Core\Field\FormatterBase->view() (Line: 268)
Drupal\Core\Entity\Entity\EntityViewDisplay->buildMultiple() (Line: 269)
Drupal\layout_builder\Entity\LayoutBuilderEntityViewDisplay->buildMultiple() (Line: 339)
Drupal\Core\Entity\EntityViewBuilder->buildComponents() (Line: 24)
Drupal\node\NodeViewBuilder->buildComponents() (Line: 281)
Drupal\Core\Entity\EntityViewBuilder->buildMultiple() (Line: 238)
Drupal\Core\Entity\EntityViewBuilder->build()
call_user_func_array() (Line: 111)
Drupal\Core\Render\Renderer->doTrustedCallback() (Line: 859)
Drupal\Core\Render\Renderer->doCallback() (Line: 421)
Drupal\Core\Render\Renderer->doRender() (Line: 240)
Drupal\Core\Render\Renderer->render() (Line: 165)
Drupal\Core\Render\Renderer->Drupal\Core\Render\{closure}() (Line: 627)
Drupal\Core\Render\Renderer->executeInRenderContext() (Line: 164)
Drupal\Core\Render\Renderer->renderPlain() (Line: 525)
Drupal\node\Plugin\Search\NodeSearch->indexNode() (Line: 489)
Drupal\node\Plugin\Search\NodeSearch->updateIndex() (Line: 80)
search_cron() (Line: 335)
Drupal\Core\Cron->Drupal\Core\{closure}() (Line: 388)
Drupal\Core\Extension\ModuleHandler->invokeAllWith() (Line: 318)
Drupal\Core\Cron->invokeCronHandlers() (Line: 159)
Drupal\Core\Cron->run() (Line: 75)
Drupal\Core\ProxyClass\Cron->run() (Line: 65)
Drupal\automated_cron\EventSubscriber\AutomatedCron->onTerminate()
call_user_func() (Line: 111)
Drupal\Component\EventDispatcher\ContainerAwareEventDispatcher->dispatch() (Line: 115)
Symfony\Component\HttpKernel\HttpKernel->terminate() (Line: 63)
Drupal\Core\StackMiddleware\StackedHttpKernel->terminate() (Line: 688)
Drupal\Core\DrupalKernel->terminate() (Line: 22)