رفتن به محتوای اصلی
x

پرسنل مدیریت فنی

 

 

نام و نام خانوادگی

نام گروه

مسئولیت

تصاویر

مهندس حمید رضا سورانی

مدیر منابع فیزیکی و طرح های عمرانی

مدیر

س

مهندس محمدحسین سینی ساز

رئیس گروه نظارت و ارزشیابی

معاون

شی

مهندس امیر نساجی

رئیس گروه مدیریت

معاون

بیذل

سلمان نگهداری

واحد مدیریت

مسئول دفتر

image
مهندس امیر نساجیواحد رسیدگی مالیمسئول واحد رسیدگیnasaj
مهندس محمدحسین دهقانواحد رسیدگی مالیکارشناس رسیدگی 
مهندس فرزانه بورونیواحد رسیدگی مالیکارشناس رسیدگیboro
مهندس امیر نساجیواحد برآورد و مترهکارشناس برآرودnasaj
مهندس فرخ آقاییواحد برآورد و مترهکارشناس برآرودagh
مهندس غلامرضا جابریواحد برآورد و مترهکارشناس برآرودjab
مهندس صادق دهقانیواحد فناوری اطلاعاتکارشناس ITwhn
مهندس مصطفی تقی یارواحد ساختمانکارشناس ابنیهtagh
مهندس شهریار حیدریواحد ساختمانکارشناس ابنیهhei
مهندس شهرام محمدیواحد ساختمانکارشناس ابنیهshah
مهندس ایمان یارمحمدیانواحد ساختمانکارشناس ابنیهیار
مهندس حبیب مکاریانواحد ساختمانکارشناس ابنیهmok
    
مهندس یوسف زارعیواحد مکانیککارشناس مکانیکyou
مهندس محسن میردامادیواحد مکانیککارشناس مکانیکmir
مهندس اسماعیل تاجیواحد مکانیکسرناظر مکانیکes
مهندس محمد تاجیواحد مکانیککارشناس مکانیکmohh
مهندس مجتبی سامعواحد مکانیککارشناس مکانیکsam
مهندس امید پناهیواحد برقکارشناس برقomd
مهندس زهرا عمرانیواحد برقکارشناس برقemr
مهندس  هاشم زارعیواحد برقکارشناس برقhash
    
مهندس سعید سلطانیانواحد برقسرناظر برقsol
مهندس محمد علی نصوحیواحد برقکارشناس برقnoso
مهندس سیده آزاده موسویواحد برقکارشناس برق 
مهندس علی اسلامیواحد معماریمسئول واحد معماریesl
مهندس سعیده دهقانیواحد معماریکارشناس معماریsaei
مهندس مرضیه نجیمیواحد معماریکارشناس معماریnaj
مهندس شیما ملکیواحد معماریکارشناس معماریimage
مهندس سید حسن حسینیواحد معماریکارشناس معماریimage
مهندس مسعود اکبریواحد سازه و مقاوم سازیمسئول واحد سازه و مقاوم سازیakb
محمد حیدریانواحد امور اداریمسئول واحد امور اداریxcvx
مهندس محمدرضا نصیریواحد دبیرخانهمسئول دبیرخانه 
آقای زمانیخدماتخدمات 
آقای ایگدرنژادخدماتخدمات 
مهندس مجتبی مردانیکنترل پروژهمسئول کنترل پروژهmoj
آقای سعید کاملیامور مالیمسئول امور مالیdfgg
آقای حسین فیضیامور مالیکارشناس حسابداریdfgg
آقای جعفر تیموریامور مالیکارشناس حسابداریdfgg
آقای محمد شعبانیامور مالیکارشناس حسابداریyyyy
خانم زهرا حسین پورامور مالیکارشناس حسابداریsadsd
آقای علی فرهمندامور قراردادهامسئول امور قراردادهاsadsd
آقای حمید احمدی مقدمامور قراردادهاامور قراردادهاشسسیی
آقای مهندس حسین خطیریامور قراردادهاامور قراردادها 
خانم آذر احمدپورامور قراردادها image
مهندس بهروز برزوئیواحد نگهداشتکارشناس تاسیساتفغع
مهندس مهدی گنجیواحد نگهداشتکارشناس تاسیساتفغع