رفتن به محتوای اصلی
x

آموزش قانون مبارزه با پولشویی

قانون مبارزه با پولشویی1

قانون مبارزه با پولشویی

دوره مقدماتی نظام نوین مالی

کلیات قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

تکالیف مودیان در بخش دولتی

قانون بودجه سال ۱۴۰۲ و ضوابط اجرایی

جلسه دوم کلاس نحوه رسیدگی اسناد مالی

جلسه اول کلاس نحوه رسیدگی اسناد مالی

فرایند بستن حسابها و تهیه عملکرد نقدی

نحوه ثبت احکام جاری ودیون سال 1401

منابع آزمون بودجه و ضوابط اجرایی 1401

کتابچه اداره نظارت وپایش عملکرد

دوره آموزشی- نحوه رسیدگی انواع قراردادها

نصاب معاملات سال 1401

دستورالعمل تضمین معاملات دانشگاه های علوم پزشکی

آیین نامه مالی معاملاتی دانشگاه

آشنایی با اجرای دقیق و صحیح دستورالعمل ها و قوانین محاسبه پرونده بیماران در HIS سایان

 قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده

حسابداری طرح های عمرانی

بازآموزی حسابداری تعهدی

حسابرسی 1

مدیریت صندوق یکپارچه

تجمیع ووصول درآمد

بانک مجازی

 استقرار ماد

آشنایی با سامانه صیاد و قانون جدید صدور چک

نسخه نویسی الکترونیک

حسابرسی داخلی -چک لیست اموال 

حسابرسی داخلی -چک لیست انبار

حسابرسی داخلی -چک لیست تعهدی

حسابرسی داخلی- چک لیست حقوق

حسابرسی داخلی- چک لیست کارپردازی

آیین نامه اجرایی بند  تبصره  ماده واحده قانون بودجه سال 99-1 

آیین نامه اجرایی بند  تبصره  ماده واحده قانون بودجه سال 99 -2 

آیین نامه اجرایی بند  تبصره  ماده واحده قانون بودجه سال 99 -3 

آیین نامه اجرایی بند  تبصره  ماده واحده قانون بودجه سال 99 -4 

آیین نامه اجرایی بند  تبصره  ماده واحده قانون بودجه سال 99 -5 

آیین نامه اجرایی بند  تبصره  ماده واحده قانون بودجه سال 99 -6

آیین نامه اجرایی بند  تبصره  ماده واحده قانون بودجه سال -7

آیین نامه اجرایی بند  تبصره  ماده واحده قانون بودجه سال 99 -8 

آیین نامه اجرایی بند  تبصره  ماده واحده قانون بودجه سال 99 -

آیین نامه اجرایی بند  تبصره  ماده واحده قانون بودجه سال 99 -10 

آیین نامه اجرایی بند  تبصره  ماده واحده قانون بودجه سال 99 -11 

آیین نامه اجرایی بند  تبصره  ماده واحده قانون بودجه سال 99 -12 

آیین نامه اجرایی بند  تبصره  ماده واحده قانون بودجه سال 99 -13 

آیین نامه اجرایی بند  تبصره  ماده واحده قانون بودجه سال 99 -14 

آیین نامه اجرایی بند  تبصره  ماده واحده قانون بودجه سال 99 -15