رفتن به محتوای اصلی
x

 کلاسهای آموزشی مدیریت منابع فیزیکی و نظارت بر طرحهای عمرانی (سال 99)

عنوان دوره

 • تاسیسات ساختمان
 • پیاده سازی استاندارد های انرژی
 • مباحث پیمانهای عمرانی
 • اصول طراحی ومدیریت قراردادهای عمرانی
 • مراقبت از ساختمان تصفیه خانه های مراکز درمانی
 • اصلاحات نقشه های معماری مشترک بین سه رشته
 • تبدیل واحدها دررسته فنی مهندسی 
 • شاسی کشی هواسازها ومنابع آب
 • مقاوم سازی ساختمانهای اجرایی
 • محاسبه لایحه تاخیرات
 • انواع ترکها درساختمانهاوراههای پیشگیری
 • بهسازی خاک
 • شناخت ریسک در قراردادهای سرجمع
 • آشنائی باژئوتکنیک زیست محیطی
 • روش های اجرای پروژه