رفتن به محتوای اصلی
x

مدیر توسعه سازمان و تحول اداری

 

 

نام و نام خانوادگی : آقای دکتر علی صفدریان

میزان تحصیلات: دکتری مدیریت منابع انسانی

 

 • نظارت برحسن استقرار ساختار و تشکیلات مصوب دانشگاه
 • برنامه ریزی جهت بروز رسانی و بازبینی نمودار سازمانی و تشکیلات دانشگاه براساس ضوابط
 • برنامه ریزی و نظارت بر جایریزی تشکیلات مصوب هیات امنا
 • برنامه ریزی و نظارت بر تدوین شناسنامه پست های سازمانی
 •  برنامه ریزی و نظارت بر تدوین شرح وظایف واحدهای سازمانی
 • نظارت و بررسی پیشنهاد اصلاحات ساختاری و تشکیلاتی(ادغام، انحلال، و یا ایجاد واحدهای سازمانی ایجاد، حذف و تبدیل پست های سازمانی) واحدهای تابعه براساس ضوابط ابلاغی
 • برنامه ریزی و نظارت در جهت توسعه و ترویج برنامه های مرتبط با اصلاح نظام اداری
 • برنامه ریزی و نظارت بر اجرای نظام های نوین مدیریتی از جمله نظام پیشنهادات، ایده ها و تجربیات کارکنان، مدیران و فرایندها
 • نظارت بر سامانه های مرتبط با تشکیلات، طبقه بندی مشاغل، نظام پیشنهادات، تجارب مدیران  و ...
 • برنامه ریزی و نظارت بر اجرای صحیح  قوانین و مقررات، بخشنامه، دستور العمل ها و... مرتبط با حوزه مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری
 • برنامه ریزی ونظارت بر نحوه صدور ابلاغ و انتصاب کارکنان در چارچوب ساختار سازمانی مصوب دانشگاه
 • نظارت بر انتصاب،تغییر عنوان، ارتقاء رتبه و طبقه، احتساب مدرک تحصیلی و سوابق تجربی کارکنان
 • ارائه پیشنهاد در خصوص دستورالعمل ضوابط انتخاب، انتصاب و تغییر مدیران،آیین نامه ساختار و تشکیلات و مهندسی ارزیابی مشاغل
 • انجام سایر امور محوله در حیطه شغلی و قوانین و مقررات مربوطه
 • اجرای مراحل اعطای مجوز دفاتر خدمات سلامت و انجام امور مربوط به حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع
 • نظارت و برنامه ریزی بر اجرای فرآیند کانون ارزیابی شایستگی مدیران در قطب 7 کشور

Popular Courses

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer adipiscing elit

The website encountered an unexpected error. Try again later.
Error: Class "Drupal\gavias_blockbuilder\shortcodes\Drupal\Core\Render\RendererInterface" not found in Drupal\gavias_blockbuilder\shortcodes\gsc_view_tabs_ajax::sc_tab_views() (line 155 of themes/gavias_edubiz/gva_elements/gsc_view_tabs_ajax.php).
Drupal\gavias_blockbuilder\shortcodes\gsc_view_tabs_ajax::sc_tab_views() (Line: 84)
Drupal\gavias_blockbuilder\shortcodes\gsc_view_tabs_ajax->render_content() (Line: 85)
include('/var/www/html3/web/modules/gva_blockbuilder/templates/frontend/print-builder.php') (Line: 92)
gavias_blockbuilder_frontend() (Line: 48)
Drupal\gavias_blockbuilder\Plugin\Field\FieldFormatter\BlockBuilderFormatter->viewElements() (Line: 91)
Drupal\Core\Field\FormatterBase->view() (Line: 268)
Drupal\Core\Entity\Entity\EntityViewDisplay->buildMultiple() (Line: 269)
Drupal\layout_builder\Entity\LayoutBuilderEntityViewDisplay->buildMultiple() (Line: 339)
Drupal\Core\Entity\EntityViewBuilder->buildComponents() (Line: 24)
Drupal\node\NodeViewBuilder->buildComponents() (Line: 281)
Drupal\Core\Entity\EntityViewBuilder->buildMultiple() (Line: 238)
Drupal\Core\Entity\EntityViewBuilder->build()
call_user_func_array() (Line: 111)
Drupal\Core\Render\Renderer->doTrustedCallback() (Line: 859)
Drupal\Core\Render\Renderer->doCallback() (Line: 421)
Drupal\Core\Render\Renderer->doRender() (Line: 240)
Drupal\Core\Render\Renderer->render() (Line: 165)
Drupal\Core\Render\Renderer->Drupal\Core\Render\{closure}() (Line: 627)
Drupal\Core\Render\Renderer->executeInRenderContext() (Line: 164)
Drupal\Core\Render\Renderer->renderPlain() (Line: 525)
Drupal\node\Plugin\Search\NodeSearch->indexNode() (Line: 489)
Drupal\node\Plugin\Search\NodeSearch->updateIndex() (Line: 80)
search_cron() (Line: 335)
Drupal\Core\Cron->Drupal\Core\{closure}() (Line: 388)
Drupal\Core\Extension\ModuleHandler->invokeAllWith() (Line: 318)
Drupal\Core\Cron->invokeCronHandlers() (Line: 159)
Drupal\Core\Cron->run() (Line: 75)
Drupal\Core\ProxyClass\Cron->run() (Line: 65)
Drupal\automated_cron\EventSubscriber\AutomatedCron->onTerminate()
call_user_func() (Line: 111)
Drupal\Component\EventDispatcher\ContainerAwareEventDispatcher->dispatch() (Line: 115)
Symfony\Component\HttpKernel\HttpKernel->terminate() (Line: 63)
Drupal\Core\StackMiddleware\StackedHttpKernel->terminate() (Line: 688)
Drupal\Core\DrupalKernel->terminate() (Line: 22)