رفتن به محتوای اصلی
x

گروه سیستم ها ،روش ها و تحول اداری

 

 

کارشناس مسئول:

نام و نام خانوادگی :  خانم  مهسا حدیدی

میزان تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت دولتی - مدیریت مالی دولتی

 

کارشناسان:

نام و نام خانوادگی : آقای مرتضی فاتح 

میزان تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت دولتی- مدیریت نیروی انسانی

 

نام و نام خانوادگی : آقای حسین قاسمی

میزان تحصیلات: کارشناسی ارشد مديريت دولتي

 

نام و نام خانوادگی : خانم الهام روشنیان

میزان تحصیلات: کارشناسی ارشد مديريت دولتي - مديريت مالي دولتي

 

شرح وظایف گروه سیستم ها، روش ها و تحول اداری:

 

 • نهادینه سازی فرهنگ مدیریت مشارکتی از طریق نظام پیشنهادات، ثبت تجارب دانشگاه
 •  پیگیری و بکارگیری مستمر از سامانه های مدیریت دانش، نظام پیشنهادات در دانشگاه
 • پایش برنامه عملیاتی سالیانه گروههای مدیریت و پیگیری انجام اقدامات اصلاحی
 • ثبت اطلاعات در سامانه ارزیابی عملکرد دستگاه( به جهت شرکت دانشگاه در جشنواره شهید رجایی)
 • احصا و بروزرسانی فرایندهای معاونت های ستادی و اصلاح فرایندهای منتخب
 • پیگیری استقرار دفاتر سلامت در استان
 • تشکیل کانون های ارزیابی شایستگی مدیران و برگزاری آن جهت مدیران میانی و ارشد
 • ارزیابی شایستگی مدیران نظام سلامت در کانون های ارزیابی
 • ثبت اطلاعات در سامانه برنامه ریزی عملیات وزارت متبوع(hop)
 • پاسخگویی و ارجاع درخواست ها در سامانه (g4b)
 • برنامه ریزی و بارگذاری اطلاعات مورد نیاز جهت بهره وری دانشگاه در برنامه مورد نظر سازمان مدیریت
 • برنامه ریزی جهت بارگذاری اطلاعات مورد نیاز در سنجش بهره وری بیمارستان های منتخب
 • پیگیری و بارگذاری اطلاعات مدیران در سامانه بانک اطلاعات مدیران سلامت
 • برگزاری جشنواره سالیانه مدیریت دانش

Popular Courses

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer adipiscing elit

The website encountered an unexpected error. Try again later.
Error: Class "Drupal\gavias_blockbuilder\shortcodes\Drupal\Core\Render\RendererInterface" not found in Drupal\gavias_blockbuilder\shortcodes\gsc_view_tabs_ajax::sc_tab_views() (line 155 of themes/gavias_edubiz/gva_elements/gsc_view_tabs_ajax.php).
Drupal\gavias_blockbuilder\shortcodes\gsc_view_tabs_ajax::sc_tab_views() (Line: 84)
Drupal\gavias_blockbuilder\shortcodes\gsc_view_tabs_ajax->render_content() (Line: 85)
include('/var/www/html3/web/modules/gva_blockbuilder/templates/frontend/print-builder.php') (Line: 92)
gavias_blockbuilder_frontend() (Line: 48)
Drupal\gavias_blockbuilder\Plugin\Field\FieldFormatter\BlockBuilderFormatter->viewElements() (Line: 91)
Drupal\Core\Field\FormatterBase->view() (Line: 268)
Drupal\Core\Entity\Entity\EntityViewDisplay->buildMultiple() (Line: 269)
Drupal\layout_builder\Entity\LayoutBuilderEntityViewDisplay->buildMultiple() (Line: 339)
Drupal\Core\Entity\EntityViewBuilder->buildComponents() (Line: 24)
Drupal\node\NodeViewBuilder->buildComponents() (Line: 281)
Drupal\Core\Entity\EntityViewBuilder->buildMultiple() (Line: 238)
Drupal\Core\Entity\EntityViewBuilder->build()
call_user_func_array() (Line: 111)
Drupal\Core\Render\Renderer->doTrustedCallback() (Line: 859)
Drupal\Core\Render\Renderer->doCallback() (Line: 421)
Drupal\Core\Render\Renderer->doRender() (Line: 240)
Drupal\Core\Render\Renderer->render() (Line: 165)
Drupal\Core\Render\Renderer->Drupal\Core\Render\{closure}() (Line: 627)
Drupal\Core\Render\Renderer->executeInRenderContext() (Line: 164)
Drupal\Core\Render\Renderer->renderPlain() (Line: 525)
Drupal\node\Plugin\Search\NodeSearch->indexNode() (Line: 489)
Drupal\node\Plugin\Search\NodeSearch->updateIndex() (Line: 80)
search_cron() (Line: 335)
Drupal\Core\Cron->Drupal\Core\{closure}() (Line: 388)
Drupal\Core\Extension\ModuleHandler->invokeAllWith() (Line: 318)
Drupal\Core\Cron->invokeCronHandlers() (Line: 159)
Drupal\Core\Cron->run() (Line: 75)
Drupal\Core\ProxyClass\Cron->run() (Line: 65)
Drupal\automated_cron\EventSubscriber\AutomatedCron->onTerminate()
call_user_func() (Line: 111)
Drupal\Component\EventDispatcher\ContainerAwareEventDispatcher->dispatch() (Line: 115)
Symfony\Component\HttpKernel\HttpKernel->terminate() (Line: 63)
Drupal\Core\StackMiddleware\StackedHttpKernel->terminate() (Line: 688)
Drupal\Core\DrupalKernel->terminate() (Line: 22)