رفتن به محتوای اصلی
x

گروه برنامه ریزی مدیریت منابع انسانی

 

                          بهروز عمانی

 کارشناس مسئول برنامه ریزی مدیریت منابع انسانی   

 

عکس ثابت

 شماره تماس: 37928559

سوابق تحصیلی:

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی

سوابق شغلی و تجربی:

*کارشناس امورمالی بخش خصوصی بیمارستان عیسی بن مریم (ع) (1390- 1388)

*کارشناس امور قراردادهای مدیریت منابع انسانی (1394- 1390)

*کارشناس واحد استخدام مدیریت منابع انسانی (1399- 1394)

*کارشناس واحد برنامه ریزی مدیریت منابع انسانی (1402- 1399)

*دبیر کمیته راهبری مدیریت منابع انسانی(1402)

شرح وظایف:

-برگزاری کمیته ها و کارگروه های برنامه ریزی منابع انسانی

-تهیه و تدوین بخشنامه ها، آیین نامه ها و دستورالعمل های برنامه ریزی منابع انسانی

-تشکیل تیم برآورد منابع انسانی جهت بازدید از واحدهای محیطی به منظور تهیه وتنظیم آمار و گزارشات تحلیلی

-تهیه آمار و گزارشات تحلیلی و مقایسه ای از عملکرد واحد به صورت ادواری)ماهیانه، فصلی و سالیانه ( و ارا ئه به مسئولین مافوق

-تجزیه و تحلیل و بررسی روند تغییرات تعداد کارکنان شاغل شامل بازخریدی، انفصال ، ماموریت، انتقال و فوت و تهیه گزارشات مربوطه

-پاسخ گویی مناسب تلفنی و حضوری به ارباب رجوع ، رابطین و همکاران واحدهای تابعه

- برنامه ریزی نیروی انسانی مورد نیاز واحدهای تحت پوشش دانشگاه براساس اهداف،طرح ها و سیاست های مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

-برنامه ریزی و همکاری و مشارکت در تهیه و تدوین برنامه و طرح های عملیاتی و راهبردی)استراتژیک(  مدیریت منابع انسانی

-نظارت و هماهنگی بر اجرای کارسنجی و زمان سنجی نیروی انسانی واحدهای تابعه و ارائه گزارش به مقام مافوق

-نظارت و هماهنگی بر فرآیند نیازسنجی و برنامه ریزی نیروی انسانی مورد نیاز دانشگاه براساس اهداف ، طرح ها و سیاست های مصوب و ارائه گزارش به مقام مافوق

-نظارت بر بررسی و تحلیل نیروهای انسانی مورد نیاز دریافتی از معاونت ها و واحدهای تابعه دانشگاه/دانشکده

-نظارت بر راهبری سامانه برنامه ریزی منابع انسانی دانشگاه ، آموزش و توانمندسازی رابطین واحدهای تابعه

-نظارت براجراء و نظارت بر برنامه های عملیاتی گروه در راستای برنامه استراژیک دانشگاه/دانشکده

-بررسی، عارضه یابی و انتخاب بهترین و استاندارد ترین نرم وشاخص های نیازسنجی وتامین و توزیع منابع انسانی)کلیه رسته ها( باتوجه به شرایط محیطی، اقلیمی، فرهنگی و.. و طراحی و تدوین نرم افزار برآورد منابع انسانی

-بررسی و نظارت برنحوه چیدمان و ساماندهی منابع انسانی موجود

-انجام سایر امور محوله در حوزه وظایف سازمانی از سوی مقام مافوق

 

                    محمدابراهیم گلشیرازی 

       کارشناس برنامه ریزی مدیریت منابع انسانی

عکس ثابت

             شماره تماس: 37928552

 

سوابق تحصیلی:

کارشناس مدیریت حج

سوابق شغلی و تجربی:

*مدیریت گزینش دانشگاه  (1398-1385)

*امور ایثارگران دانشگاه ( 1402/05/26-1398)

*واحد برنامه ریزی نیروی انسانی دانشگاه ( 1402/05/26 تا کنون)

شرح وظایف:

-برنامه ریزی و نیازسنجی نیروی انسانی مورد نیاز سازمان براساس اهداف طرح ها و سیاست های مصوب

-پایش و نظارت بر حسب ضرورت و ماهیت شرح وظیفه رابطین سامانه برنامه ریزی نیروی انسانی

-راهبری سامانه برنامه ریزی منابع انسانی دانشگاه و آموزش و توانمندسازی رابطان واحدهای زیر مجموعه

-همکاری و مشارکت در تهیه و تدوین برنامه و طرح های راهبردی در جهت توانمندسازی منابع انسانی

-بررسی و تحلیل نیروهای مورد نیاز دریافتی از معاونت ها و واحدهای تابعه دانشگاه

-اقدام جهت تدوین برنامه عملیاتی گروه در راستای برنامه استراتژیک دانشگاه

-تهیه آمار و گزارشات تحلیلی و مقایسه ای از عملکرد واحد به صورت ادواری)ماهیانه، فصلی و سالیانه (  و ارائه به مسئولین مافوق

-مطالعه، بررسی وتحلیل بخشنامه ها، قوانین و مقررات اداری

-بررسی مشکلات، پاسخگویی مناسب به شکایت، ارباب رجوع، مراجع ذی ربط و..

-انجام مکاتبات اداری و بایگانی مستندات

-الگوبرداری از تجربیات سایر سازمان ها در حوزه مدیریت منابع انسانی و گزارش دهی به مدیران مربوطه

-انجام مطالعات، تحقیقات و استفاده از تجارب دانشگاه های نسل سوم در خصوص فرآیندهای اجرایی مدیریت منابع انسانی در

جهت اصلاح فرآیندهای موجود

-تهیه بانک پرسش و پاسخ برنامه ریزی منابع انسانی

-انجام سایر امور محوله در حوزه وظایف سازمانی از سوی مقام مافوق

 

                    حداد عباسی

    کارشناس برنامه ریزی مدیریت منابع انسانی 

 

عکس ثابت

شماره تماس: 37928559

 

سوابق تحصیلی:

کارشناس علوم تربیتی

سوابق شغلی و تجربی:

*مسئول امور اداری واحد توانبخشی مرکز آموزشی درمانی الزهراء(س)، برون سپار (1396-1401)

*کارشناس منابع انسانی مرکز آموزشی درمانی الزهراء(س) (1401-1402)

شرح وظایف:

-برنامه ریزی و نیازسنجی نیروی انسانی مورد نیاز سازمان بر اساس اهداف طرح ها و سیاست های مصوب

-پایش و نظارت بر حسب ضرورت و ماهیت شرح وظیفه رابطین سامانه برنامه ریزی نیروی انسانی 

-راهبری سامانه برنامه ریزی منابع انسانی دانشگاه و آموزش و توانمند سازی رابطان واحدهای زیر مجموعه

-همکاری و مشارکت در تهیه و تدوین برنامه و طرح های راهبردی در جهت توانمند سازی منابع انسانی 

-بررسی و تحلیل نیروهای مورد نیاز دریافتی از معاونت ها و واحدهای تابع دانشگاه

-اقدام جهت تدوین برنامه عملیاتی گروه در راستای برنامه استراتژیک دانشگاه

-تهیه آمار و گزارشات تحلیلی و مقایسه ای از عملکرد واحد به صورت ادواری(ماهیانه،فصلی و سالیانه) و ارائه به مسئولین مافوق

-مطالعه، بررسی و تحلیل بخشنامه ها، قوانین و مقررات اداری

-ررسی مشکلات، پاسخگویی مناسب به شکایات، ارباب رجوع، مراجع ذی ربط و...

-انجام مکاتبات اداری و بایگانی مستندات

-الگوبرداری از تجربیات سایر سازمانها در حوزه مدیریت منابع انسانی و گزارش دهی به مدیران مربوطه

-انجام مطالعات، تحقیقات و استفاده از تجارب دانشگاه های نسل سوم در خصوص فرایندهای اجرایی مدیریت منابع انسانی در جهت اصلاح فرآیندهای موجود

-تهیه بانک پرسش و پاسخ برنامه ریزی منابع انسانی

-انجام سایر امور محوله در حوزه وظایف سازمانی از سوی مقام مافوق

 

                    سرور امینی

    کارشناس برنامه ریزی مدیریت منابع انسانی 

 

عکس ثابت

شماره تماس: 37928552

 

سوابق تحصیلی:

کارشناس مدارک پزشکی

سوابق شغلی و تجربی:

*طرح خدمت قانون پزشکان و پیراپزشکان رشته شغلی کارشناس فناوری اطلاعات سلامت (1386-1387)

*کارشناس آمار و مدارک پزشکی مرکز آموزشی درمانی امین (1387-1390)

*کارشناس مسئول واحد آمار و مدارک پزشکی مرکز آموزشی درمانی امین (1390-1401)

*رابط سامانه سپاس واحد فناوری اطلاعات مرکز آموزشی درمانی امین(1401-1402)

*کارشناس واحد برنامه ریزی منابع انسانی (1/12/1402 تاکنون)

شرح وظایف:

-برنامه ریزی و نیازسنجی نیروی انسانی مورد نیاز سازمان براساس اهداف طرح ها و سیاست های مصوب

-پایش و نظارت بر حسب ضرورت و ماهیت شرح وظیفه رابطین سامانه برنامه ریزی نیروی انسانی

-راهبری سامانه برنامه ریزی منابع انسانی دانشگاه و آموزش و توانمندسازی رابطان واحدهای زیر مجموعه

-همکاری و مشارکت در تهیه و تدوین برنامه و طرح های راهبردی در جهت توانمندسازی منابع انسانی

-بررسی و تحلیل نیروهای مورد نیاز دریافتی از معاونت ها و واحدهای تابعه دانشگاه

-اقدام جهت تدوین برنامه عملیاتی گروه در راستای برنامه استراتژیک دانشگاه

-تهیه آمار و گزارشات تحلیلی و مقایسه ای از عملکرد واحد به صورت ادواری)ماهیانه، فصلی و سالیانه ( و ارائه به مسئولین مافوق

-مطالعه، بررسی وتحلیل بخشنامه ها، قوانین و مقررات اداری

-بررسی مشکلات، پاسخگویی مناسب به شکایت، ارباب رجوع، مراجع ذی ربط و..

-انجام مکاتبات اداری و بایگانی مستندات

-الگوبرداری از تجربیات سایر سازمان ها در حوزه مدیریت منابع انسانی و گزارش دهی به مدیران مربوطه

-انجام مطالعات، تحقیقات و استفاده از تجارب دانشگاه های نسل سوم در خصوص فرآیندهای اجرایی مدیریت منابع انسانی در

-جهت اصلاح فرآیندهای موجود

-تهیه بانک پرسش و پاسخ برنامه ریزی منابع انسانی

-انجام سایر امور محوله در حوزه وظایف سازمانی از سوی مقام مافوق