رفتن به محتوای اصلی
x

اداره بازنشستگی و خروج از خدمت

                   طاهره یاوری

رئیس اداره بازنشستگی و خروج از خدمت

 

عکس ثابت

شماره تماس: 37928503

سوابق تحصیلی:

کارشناسی ارشد توسعه منابع انسانی

سوابق شغلی و تجربی:

*مسئول کارگزینی شبکه بهداشت و درمان شهرستان گلپایگان

*رئیس اداره امور عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان گلپایگان

-برنامه ریزی در جهت پیگیری پاسخ استعلام های انجام شده در خصوص ابهامات موجود در بخشنامه های واصله از وزارت متبوع، سازمان بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی

-برنامه ریزی و سیاست گذاری درخصوص موارد نقل و انتقال حق بیمه ایام خدمت غیررسمی مشمولین صندوق کشوری

-پاسخگویی به شکایات مردمی ، ریاست جمهوری ، وزارت متبوع ، استانداری

-ارسال بخشنامه ها و آیین نامه های واصله از وزارت متبوع سازمان بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی به کلیه واحدهای تابعه

-انجام امور اداری و بررسی سوابق خدمت کلیه مستخدمین متقاضی بازنشستگی با قانون مشاغل سخت و زیان آور ،جانبازان ، فرزندان شهدا ،  بند ب ماده 103، استعفا ، ازکارافتادگی و ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه و فرآیند استمرار خدمت در اجرای تبصره 2 ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری

-انتقال کسور بازنشستگی مشمولین صندوق بازنشستگی کشوری پس از استعفا ، اخراج یا بازخرید ( براساس رای تخلفات اداری ) به صندوق تامین اجتماعی

-طراحی و اجرای برنامه آموزشی و توانمند سازی مسئولین کارگزینی واحدهای تابعه دانشگاه

- نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مقررات بازنشستگی و وظیفه و ارائه راهکارهای لازم به واحدهای تابعه

 

         آرزو خلیلی

کارشناس امور بازنشستگی

 

عکس ثابت

شماره تماس:37928510

سوابق تحصیلی:

کارشناس کتابداری

سوابق شغلی و تجربی:

*کارشناس بازنشستگی  بیمارستان عیسی بن مریم (6 سال)

*کارشناس بازنشستگی اداره بازنشستگی و خروج از خدمت مدیریت منابع انسانی (12سال)

شرح وظایف:

-انجام امور اداری و بررسی سوابق خدمت کلیه مستخدمین متقاضی بازنشستگی با قانون مشاغل سخت و زیان آور ،جانبازان ، فرزندان شهدا ،  بند ب ماده 103، استعفا ، ازکارافتادگی و ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه و فرآیند استمرار خدمت در اجرای تبصره 2 ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری

-کنترل و رفع اشکال مسئولین محترم کارگزینی واحدهای تابعه بصورت تلفنی جهت برقراری حقوق بازنشستگی مستخدمین در شرف بازنشستگی و موظفین

-مشارکت در امور مرتبط با انتقال کسور بازنشستگی دوران طرح مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان

-مشارکت در امور مرتبط با صندوق بازنشستگی کشوری از طریق ورود اطلاعات در سامانه آن صندوق

-اخذ و بررسی آمار سالیانه بازنشستگان واحدهای تابعه دانشگاه و ارائه به مدیریت محترم برنامه ریزی مالی و بودجه دانشگاه

-تهیه آمار تفکیکی بازنشستگان براساس حوزه ستادی مستخدم جهت ارسال به مدیریتها و معاونتهای مربوطه

-انتقال کسور بازنشستگی مشمولین صندوق بازنشستگی کشوری پس از استعفا ، اخراج یا بازخرید ( براساس رای تخلفات اداری ) به صندوق تامین اجتماعی

-صدور معرفی نامه جهت ارائه به سفارت برای بازنشستگان متقاضی

-صدور نامه وضعیت عائله مندی و اولاد وراث وظیفه بگیر به امور مالی

 

   محمد قنبری جلفائی

کارشناس امور بازنشستگی

 

عکس ثابت

شماره تماس:37928510

سوابق تحصیلی:

کارشناسی مدیریت دولتی

سوابق شغلی و تجربی:

*کارشناس امور بازنشستگی( 1387-1390)

*سرپرست اداره بازنشستگی(1397-1390)

*کارشناس امور بازنشستگی (1397 تاکنون)

شرح وظایف:

-پاسخ گویی به شکایات مردمی، ریاست جمهوری ، وزارت متبوع، استانداری

-ارسال بخشنامه ها و آیین نامه های واصله از وزارت متبوع سازمان بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی به کلیه واحدهای تابعه

-کنترل و رفع اشکال مسئولین محترم کارگزینی واحدهای تابعه بصورت تلفنی یا حضوری جهت برقراری حقوق بازنشستگی مستخدمین در شرف بازنشستگی و موظفین

-انتقال کسور بازنشستگی مشمولین صندوق بازنشستگی کشوری پس از استعفا، اخراج یا بازخرید( براساس رای تخلفات اداری) به صندوق تامین اجتماعی

-کنترل و رفع اشکال مسئولین محترم کارگزینی واحدهای تابعه بصورت تلفنی یا حضوری جهت برقراری حقوق بازنشستگی مستخدمین در شرف بازنشستگی و موظفین

-نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مقررات بازنشستگی و وظیفه و ارائه راهکارهای لازم به واحدهای تابعه

-مشارکت در پاسخگویی آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری با حوزه امور حقوقی دانشگاه

-مشارکت در امور مرتبط با انتقال کسور بازنشستگی دوران طرح مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان

 

 

Popular Courses

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer adipiscing elit

The website encountered an unexpected error. Try again later.
Error: Class "Drupal\gavias_blockbuilder\shortcodes\Drupal\Core\Render\RendererInterface" not found in Drupal\gavias_blockbuilder\shortcodes\gsc_view_tabs_ajax::sc_tab_views() (line 155 of themes/gavias_edubiz/gva_elements/gsc_view_tabs_ajax.php).
Drupal\gavias_blockbuilder\shortcodes\gsc_view_tabs_ajax::sc_tab_views() (Line: 84)
Drupal\gavias_blockbuilder\shortcodes\gsc_view_tabs_ajax->render_content() (Line: 85)
include('/var/www/html3/web/modules/gva_blockbuilder/templates/frontend/print-builder.php') (Line: 92)
gavias_blockbuilder_frontend() (Line: 48)
Drupal\gavias_blockbuilder\Plugin\Field\FieldFormatter\BlockBuilderFormatter->viewElements() (Line: 91)
Drupal\Core\Field\FormatterBase->view() (Line: 268)
Drupal\Core\Entity\Entity\EntityViewDisplay->buildMultiple() (Line: 269)
Drupal\layout_builder\Entity\LayoutBuilderEntityViewDisplay->buildMultiple() (Line: 339)
Drupal\Core\Entity\EntityViewBuilder->buildComponents() (Line: 24)
Drupal\node\NodeViewBuilder->buildComponents() (Line: 281)
Drupal\Core\Entity\EntityViewBuilder->buildMultiple() (Line: 238)
Drupal\Core\Entity\EntityViewBuilder->build()
call_user_func_array() (Line: 111)
Drupal\Core\Render\Renderer->doTrustedCallback() (Line: 859)
Drupal\Core\Render\Renderer->doCallback() (Line: 421)
Drupal\Core\Render\Renderer->doRender() (Line: 240)
Drupal\Core\Render\Renderer->render() (Line: 165)
Drupal\Core\Render\Renderer->Drupal\Core\Render\{closure}() (Line: 627)
Drupal\Core\Render\Renderer->executeInRenderContext() (Line: 164)
Drupal\Core\Render\Renderer->renderPlain() (Line: 525)
Drupal\node\Plugin\Search\NodeSearch->indexNode() (Line: 489)
Drupal\node\Plugin\Search\NodeSearch->updateIndex() (Line: 80)
search_cron() (Line: 335)
Drupal\Core\Cron->Drupal\Core\{closure}() (Line: 388)
Drupal\Core\Extension\ModuleHandler->invokeAllWith() (Line: 318)
Drupal\Core\Cron->invokeCronHandlers() (Line: 159)
Drupal\Core\Cron->run() (Line: 75)
Drupal\Core\ProxyClass\Cron->run() (Line: 65)
Drupal\automated_cron\EventSubscriber\AutomatedCron->onTerminate()
call_user_func() (Line: 111)
Drupal\Component\EventDispatcher\ContainerAwareEventDispatcher->dispatch() (Line: 115)
Symfony\Component\HttpKernel\HttpKernel->terminate() (Line: 63)
Drupal\Core\StackMiddleware\StackedHttpKernel->terminate() (Line: 688)
Drupal\Core\DrupalKernel->terminate() (Line: 22)