رفتن به محتوای اصلی
x

فرایندها

فهرست نمونه فرم ها / صورتجلسات / اصلاحیه ها / شرایط و قراردادها / پیش نویس مکاتبات اداره امور قراردادها

 

اداره قراردادها و کمیسیون مناقصاتاداره قراردادها و کمیسیون مناقصاتاداره قراردادها و کمیسیون مناقصاتاداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
1فرم شماره 1 کارگروه1402/11/1اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
2فرم بودجه1402/11/1اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
اداره قراردادها و کمیسیون مناقصاتاداره قراردادها و کمیسیون مناقصاتاداره قراردادها و کمیسیون مناقصاتاداره قراردادها و کمیسیون مناقصات

51

استعلام واگذاری محل جهت ارائه خدمات تایپ و تکثیر به صورت اجاره بهای ماهیانه

1403/2/2اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات

52

استعلام خرید خدمات ایاب و ذهاب کارکنان ( پیمانکاران حقیقی )

1403/2/12اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات

53

استعلام اجاره محل مازاد پشتیبانی

1403/2/22

اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات

54

استعلام خرید خدمات حمل ، انتقال و تخلیه پسماندهای پزشکی

1403/2/22

اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات

55

استعلام واگذاری داروخانه و مجوزهای بهره برداری از آن به صورت اجاره بهای ماهیانه

1403/2/22

اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات

56

استعلام مزایده تخریب ساختمان و فروش مصالح استخراج شده از ساختمان 

1403/3/1

اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات

57

استعلام خرید خدمات تامین راننده آمبولانس

1403/3/5

اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات

58

استعلام خرید خدمات نگهداشت فضای سبز 

1403/3/5

اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات

59

استعلام خرید خدمات واحد لندری

1403/3/5

اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات

60

استعلام خرید خدمات اسکن مدارک پزشکی 

1403/3/5

اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات

61

استعلام خرید خدمات پلیس ( ماموران شاغل در نیروی انتظامی )

1403/3/12

اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات

62

استعلام واگذاري واحد درمان سوء مصرف مواد مخدر(mmt) به صورت اجاره بهای ماهيانه

1403/3/21

اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
اداره قراردادها و کمیسیون مناقصاتاداره قراردادها و کمیسیون مناقصاتاداره قراردادها و کمیسیون مناقصاتاداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
101آمار و اطلاعات درآمدی واگذاری محل بهداشتی درمانی1402/11/1اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
102آمار و اطلاعات هزینه ای واگذاری خرید خدمات امور پشتیبانی1402/11/1اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
103آمار و اطلاعات واگذاری محل های امور پشتیبانی به صورت اجاره بهاء ماهیانه ( دانشگاه موجر )1402/11/1اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
104آمار و اطلاعات واحد استیجاری( دانشگاه مستأجر)1402/11/1اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
اداره قراردادها و کمیسیون مناقصاتاداره قراردادها و کمیسیون مناقصاتاداره قراردادها و کمیسیون مناقصاتاداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
151صورتجلسه پیش فراخوان مناقصه ( * )1402/11/1اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
152صورتجلسه پیش فراخوان مزایده ( * )1402/11/1اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
153صورتجلسه بازگشایی استعلام ها در حد نصاب معاملات کوچک( خارج از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)1402/11/1اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
154صورتجلسه واگذاری خرید خدمات در معاملات کوچک بدون برگزاری استعلام باستناد بند الف ماده 621402/11/1اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
155صورتجلسه واگذاری محل به صورت اجاره بهاء ماهیانه در معاملات کوچک بدون برگزاری استعلام باستناد بند الف ماده 621402/11/1اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
156صورتجلسه بازگشایی استعلام خرید خدمات در حد نصاب معاملات متوسط1402/11/1اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
157صورتجلسه بازگشایی استعلام واگذاری محل به صورت اجاره بهای ماهیانه در حد نصاب معاملات متوسط1402/11/1اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
158صورتجلسه بازگشایی استعلام یک مرحله ای خرید کالا / دستگاه و تجهیزات عمرانی و غیر عمرانی در حد معاملات متوسط1402/11/1اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
159صورتجلسه واگذاری خرید خدمات در معاملات متوسط بدون برگزاری استعلام به استناد بند ب ماده 621402/11/1اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
160صورتجلسه واگذاری محل به صورت اجاره بهاء ماهیانه در معاملات متوسط بدون برگزاری استعلام به استناد بند ب ماده 621402/11/1اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
161صورتجلسه بازگشایی مناقصات خرید خدمات غیر عمرانی در حد معاملات کلان ( * )1402/11/1اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
162صورتجلسه بازگشایی واگذاری محل به صورت اجاره بهای ماهیانه در حد معاملات کلان ( * )1402/11/1اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
163صورتجلسه بازگشایی مناقصات عمرانی در حد معاملات کلان ( * )1402/11/1اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
164صورتجلسه بازگشایی مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید کالا / دستگاه و تجهیزات عمرانی و غیر عمرانی در حد معاملات کلان ( * )1402/11/1اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
165صورتجلسه بازگشایی مرحله اول مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید کالا / دستگاه و تجهیزات عمرانی و غیر عمرانی در حد معاملات کلان ( * )1402/11/1اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
166صورتجلسه بازگشایی مرحله دوم مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید کالا / دستگاه و تجهیزات عمرانی و غیر عمرانی در حد معاملات کلان ( * )1402/11/1اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
167صورتجلسه واگذاری معاملات کلان ( خرید خدمات / خرید کالا و تجهیزات / اجاره محل ) بدون تشریفات برگزاری مناقصه / مزایده باستناد ماده 77  ( ترک تشریفات ) ( * )1402/11/1اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
اداره قراردادها و کمیسیون مناقصاتاداره قراردادها و کمیسیون مناقصاتاداره قراردادها و کمیسیون مناقصاتاداره قراردادها و کمیسیون مناقصات

201

قرارداد واگذاری محل جهت ارائه خدمات تایپ و تکثیر به صورت اجاره بهای ماهیانه

1403/2/2

اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات

202

قرارداد خودروی استیجاری با راننده

1403/3/6

اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات

203

قرارداد خرید خدمات تامین ایاب و ذهاب کارکنان ( پیمانکار حقیقی )

1403/2/18اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات

204

قرارداد اجاره محل دانشگاه مستاجر

1403/2/22

اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات

205

قراداد خرید خدمات سوزاندن پسماندهای پزشکی با شرکت ره پویان صالح

1403/2/22

اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات

206

قرارداد خرید خدمات امور نگهداری و راهبری تاسیسات برقی و مکانیکی

1403/4/11

اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
اداره قراردادها و کمیسیون مناقصاتاداره قراردادها و کمیسیون مناقصاتاداره قراردادها و کمیسیون مناقصاتاداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
251صورتجلسه پیشنهاد مبلغ و مدت تمدید قرارداد در حد نصاب معاملات کوچک1402/12/1اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
252صورتجلسه پیشنهاد مبلغ و مدت تمدید قرارداد در حد نصاب معاملات متوسط و کلان1403/3/16اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
253صورتجلسه پیشنهاد مبلغ و مدت تمدید قرارداد خرید خدمات طبخ و توزیع غذا بدون مواد اولیه1403/3/16اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
254صورتجلسه پیشنهاد مبلغ و مدت تمدید قرارداد خرید خدمات واحد لندری به صورت حجمی1403/3/16اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
255صورتجلسه پیشنهاد مبلغ و مدت تمدید قرارداد خرید خدمات واحد CSR/CSSD به صورت حجمی1403/3/16اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
256صورتجلسه پیشنهاد مبلغ و مدت تمدید قرارداد خرید خدمات نگهداری فضای سبز به صورت حجمی1403/3/16اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
257صورتجلسه تصمیم گیری کمیسیون مناقصات در خصوص درخواست های تمدید واحدهای تابعه ( * )1402/11/1اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات

258

صورتجلسه پیشنهاد مبلغ و مدت تمدید قرارداد خرید خدمات حمل و انتقال پسماند

1403/3/16اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
اداره قراردادها و کمیسیون مناقصاتاداره قراردادها و کمیسیون مناقصاتاداره قراردادها و کمیسیون مناقصاتاداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
301اصلاحیه و تمدید قرارداد واگذاری محل به صورت اجاره بهاء1402/12/1اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
302اصلاحیه و تمدید قرارداد خرید خدمات1402/12/1اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
303اصلاحیه و تمدید قرارداد خرید خدمات طبخ و توزیع غذا بدون مواد اولیه1402/11/1اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
304اصلاحیه و تمدید قرارداد خرید خدمات امور نگهداری و راهبری تأسیسات1402/11/1اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
305اصلاحیه و تمدید قرارداد خرید خدمات واحد لندری به صورت حجمی1402/11/1اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
306اصلاحیه و تمدید قرارداد خرید خدمات واحد CSR/CSSD به صورت حجمی1402/11/1اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
307اصلاحیه و تمدید قرارداد خرید خدمات نگهداری فضای سبز به صورت حجمی1402/11/1اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات

308

اصلاحیه و تمدید قرارداد واگذاری محل تایپ و تکثیر به صورت اجاره بهاء1402/11/1اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات

309

اصلاحیه و تمدید قرارداد خرید خدمات مشاغل گروه پرستاری و خدمات عمومی 

1403/1/20اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات

310

اصلاحیه و تمدید قرارداد خرید خدمات نگهداری و راهبری آسانسور

1403/1/20اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات

311

اصلاحیه ( تغییرات در اساسنامه ) قرارداد خرید خدمات

1403/1/29اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات

312

اصلاحیه ( تغییرات در اساسنامه ) قرارداد اجاره محل

1403/1/29اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات

313

اصلاحیه تعدیل مبلغ اجاره بهاء ماهیانه قراردادهای اجاره محل به دلیل تعطیلی غرفه در ایام ماه مبارک رمضان  

1403/2/2

اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات

314

اصلاحیه و تمدید قرارداد خرید خدمات حمل ، انتقال و تخلیه پسماند

1403/3/5

اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
اداره قراردادها و کمیسیون مناقصاتاداره قراردادها و کمیسیون مناقصاتاداره قراردادها و کمیسیون مناقصاتاداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
351اصلاحیه افزایش حجم قرارداد خرید خدمات طبخ و توزیع غذا بدون مواد اولیه1402/11/1اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
352اصلاحیه افزایش حجم قرارداد خرید خدمات امور نگهداری و راهبری تأسیسات1402/11/1اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
353اصلاحیه افزایش حجم قرارداد خرید خدمات واحد لندری به صورت حجمی1402/11/1اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
354اصلاحیه افزایش حجم قرارداد خرید خدمات واحد CSR/CSSD به صورت حجمی1402/11/1اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
355اصلاحیه افزایش حجم قرارداد خرید خدمات نگهداری فضای سبز به صورت حجمی1402/11/1اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات

356

اصلاحیه افزایش حجم قرارداد خرید خدمات حمل ، انتقال و تخلیه پسماند

1403/3/5

اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
اداره قراردادها و کمیسیون مناقصاتاداره قراردادها و کمیسیون مناقصاتاداره قراردادها و کمیسیون مناقصاتاداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
401ابلاغ نتیجه به واحد  - مزایده واگذاری محل به صورت اجاره بهای ماهیانه  ( * )1402/11/1اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
402ابلاغ نتیجه به واحد - مناقصه خرید کالا / دستگاه و تجهیزات غیر عمرانی ( * )1402/11/1اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
403ابلاغ نتیجه به واحد - مناقصه خرید کالا / دستگاه و تجهیزات عمرانی ( * )1402/11/1اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
404ابلاغ نتیجه به واحد - مناقصه تعمیرات و بازسازی بر اساس فهارس بهاء ( * )1402/11/1اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
405ابلاغ نتیجه به واحد - مناقصه احداث ساختمان بر اساس فهارس بهاء ( * )1402/11/1اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
406ابلاغ نتیجه به واحد - مناقصه خرید خدمات ( * )1402/11/1اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
407ابلاغ نتیجه به واحد - مناقصه خرید خدمات طبخ و توزیع غذا بدون مواد اولیه( * )1402/11/1اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
408ابلاغ نتیجه به واحد - مناقصه خرید خدمات امور نگهداری و راهبری تاسیسات برقی و مکانیکی( * ) 1402/11/1اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
409ابلاغ نتیجه به واحد - مناقصه خرید خدمات واحد لندری( * )1402/11/1اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
410ابلاغ نتیجه به واحد - مناقصه خرید خدمات واحد CSR/CSSD (*)1402/11/1اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
411ابلاغ نتیجه به واحد - مناقصه خرید خدمات نگهداری و راهبری فضای سبز ( * )1402/11/1اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
اداره قراردادها و کمیسیون مناقصاتاداره قراردادها و کمیسیون مناقصاتاداره قراردادها و کمیسیون مناقصاتاداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
451ابلاغ ترک تشریفات به واحد  - واگذاری محل به صورت اجاره بهای ماهیانه  ( * )1402/11/1اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
452ابلاغ ترک تشریفات به واحد - خرید کالا / دستگاه و تجهیزات غیر عمرانی ( * )1402/11/1اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
453ابلاغ ترک تشریفات به واحد - خرید کالا / دستگاه و تجهیزات عمرانی ( * )1402/11/1اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
454ابلاغ ترک تشریفات به واحد - تعمیرات و بازسازی بر اساس فهارس بهاء ( * )1402/11/1اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
455ابلاغ ترک تشریفات به واحد - احداث ساختمان بر اساس فهارس بهاء ( * )1402/11/1اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
456ابلاغ ترک تشریفات به واحد - خرید خدمات ( * )1402/11/1اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
457ابلاغ ترک تشریفات به واحد - خرید خدمات طبخ و توزیع غذا بدون مواد اولیه( * )1402/11/1اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
458ابلاغ ترک تشریفات به واحد - خرید خدمات امور نگهداری و راهبری تاسیسات برقی و مکانیکی( * ) 1402/11/1اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
459ابلاغ ترک تشریفات به واحد - خرید خدمات واحد لندری( * )1402/11/1اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
460ابلاغ ترک تشریفات به واحد - خرید خدمات واحد CSR/CSSD (*)1402/11/1اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
461ابلاغ ترک تشریفات به واحد - خرید خدمات نگهداری و راهبری فضای سبز ( * )1402/11/1اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
اداره قراردادها و کمیسیون مناقصاتاداره قراردادها و کمیسیون مناقصاتاداره قراردادها و کمیسیون مناقصاتاداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
501مکاتبه با مدیر محترم دفتر رییس دانشگاه جهت طرح موضوع تمدید در هیات رییسه دانشگاه در قرارداد واگذاری محل به صورت اجاره بهای ماهیانه در حد معاملات کلان ( * )1402/11/1اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
502مکاتبه با مدیر محترم دفتر رییس دانشگاه جهت طرح موضوع تمدید در هیات رییسه دانشگاه در قرارداد واگذاری خرید خدمات در حد معاملات کلان ( * )1402/11/1اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
503مجوز تمدید واگذاری محل به صورت اجاره بهای ماهیانه در حد معاملات متوسط ( * )1402/11/1اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
504مجوز تمدید واگذاری محل به صورت اجاره بهای ماهیانه در حد معاملات کلان ( * )1402/11/1اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
505مجوز تمدید خرید خدمات در حد معاملات متوسط ( * )1402/11/1اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
506مجوز تمدید خرید خدمات در حد معاملات کلان ( * )1402/11/1اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
507مجوز تمدید خرید خدمات طبخ و توزیع غذا بدون مواد اولیه در حد معاملات متوسط ( * ) 1402/11/1اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
508مجوز تمدید خرید خدمات طبخ و توزیع غذا بدون مواد اولیه در حد معاملات کلان ( * )  1402/11/1اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
509مجوز تمدید خرید خدمات امور نگهداری و راهبری تاسیسات برقی و مکانیکی در حد معاملات متوسط ( * )  1402/11/1اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
510مجوز تمدید خرید خدمات امور نگهداری و راهبری تاسیسات برقی و مکانیکی در حد معاملات کلان ( * )  1402/11/1اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
511مجوز تمدید خرید خدمات واحد لندری در حد معاملات متوسط ( * )  1402/11/1اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
512مجوز تمدید خرید خدمات واحد لندری در حد معاملات کلان ( * )  1402/11/1اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
513مجوز تمدید خرید خدمات واحد CSR/CSSD در حد معاملات متوسط ( * ) 1402/11/1اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
514مجوز تمدید خرید خدمات واحد CSR/CSSD در حد معاملات کلان ( * ) 1402/11/1اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
515مجوز تمدید خرید خدمات امور نگهداری و راهبری فضای سبز در حد معاملات متوسط ( * ) 1402/11/1اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات
516مجوز تمدید خرید خدمات امور نگهداری و راهبری فضای سبز در حد معاملات کلان ( * ) 1402/11/1اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات

517

مجوز تمدید خرید خدمات مشاغل گروه پرستاری و خدمات عمومی در حد معاملات متوسط ( * ) 

1403/3/5

اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات

518

مجوز تمدید خرید خدمات حمل ، انتقال و تخلیه پسماند در حد معاملات متوسط ( * ) 

1403/3/5

اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات

519

مجوز تمدید خرید خدمات حمل ، انتقال و تخلیه پسماند در حد معاملات کلان( * ) 

1403/3/5

اداره قراردادها و کمیسیون مناقصات

تذکر :

موارد ستاره دار ( * ) صرفاً مورد استفاده کارشناسان اداره قراردادهای ستاد دانشگاه می باشد و در واحدهای تابعه کاربردی ندارد.