رفتن به محتوای اصلی
x

واحد امور اداری

    سید حسن موسوی

کارشناس مسئول امور اداری

 

عکس ثابت

شماره تماس:37928517-37928519

سوابق تحصیلی:

* کارشناس حقوق قضائی

سوابق شغلی و تجربی:

- کارشناس تحقیق مدیریت هسته گزینش (1395-1389)

- مسئول تحقیق مدیریت هسته گزینش (1401-1395)

- کارشناس مسئول امور اداری منابع انسانی ( 1402 تاکنون)

شرح وظایف:

-تهیه و تنظیم اسناد هزینه های خرید برابر درخواست های رسیده

-نظارت بر حفظ و نگهداری اوراق و نامهای عادی و محرمانه

-پیگیری در تنظیم فهرست افراد شاغل در مدیریت به منظور دریافت پاداش، حق لباس و دیگر مزایا حسب مورد

-نظارت بر انجام خدمات ویژه عمومی و پذیرایی در مواقع مورد نیاز

-نظارت کلی بر جریان گردش نامه ها و مکاتبات اداری

-انجام امور کار پردازی ( تامین لوازم ، خرید و تهیه نیازهای واحد های مختلف مدیریت )

- بررسی و نظارت بر حضور و ورود و خروج پرسنل ( برنامه کسری)

-انجام اقدامات لازم برای تأمین نظافت و سالم سازی محل کار و تأمین بهداشت محیط مناسب برای ارائه خدمات

--تأمین وسایل ارتباطی مورد نیاز در جهت تسهیل انجام ارائه خدمات

-برنامه‌ریزی و ارائه طرحهای مربوط به کنترل و کاهش هزینه های غیر ضروری

- پیش بینی نیازهای مدیریت از نظر وسایل ، ملزومات اداری و فنی و تعیین هزینه آنها

-برنامه ریزی و نظارت بر عملیات تدارکاتی ، انبارداری ، تعمیرات و نگهداری تجهیزات

-نگهداری و حفظ و حراست کالای خریداری شده در انبار سازمان

-تهیه طرحهای ایمنی و حفاظتی بمنظور نگهداری از ساختمانها و تاسیسات با همکاری واحدهای ذیربط

-تهیه گزارشات لازم و اطلاع فوری اتفاقات و حوادث به مسئول مربوطه

-نظارت در جهت رعایت لباس فرم پرسنل تحت سرپرستی

-نظارت مستمر از قسمت های مختلف  واحدهای مدیریت

-نظارت بر حسن انجام کار پرسنل خدماتی

-پیگیری و انجام امور رفاهی کارکنان مدیریت

-انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق   

 

 

Popular Courses

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer adipiscing elit

The website encountered an unexpected error. Try again later.
Error: Class "Drupal\gavias_blockbuilder\shortcodes\Drupal\Core\Render\RendererInterface" not found in Drupal\gavias_blockbuilder\shortcodes\gsc_view_tabs_ajax::sc_tab_views() (line 155 of themes/gavias_edubiz/gva_elements/gsc_view_tabs_ajax.php).
Drupal\gavias_blockbuilder\shortcodes\gsc_view_tabs_ajax::sc_tab_views() (Line: 84)
Drupal\gavias_blockbuilder\shortcodes\gsc_view_tabs_ajax->render_content() (Line: 85)
include('/var/www/html3/web/modules/gva_blockbuilder/templates/frontend/print-builder.php') (Line: 92)
gavias_blockbuilder_frontend() (Line: 48)
Drupal\gavias_blockbuilder\Plugin\Field\FieldFormatter\BlockBuilderFormatter->viewElements() (Line: 91)
Drupal\Core\Field\FormatterBase->view() (Line: 268)
Drupal\Core\Entity\Entity\EntityViewDisplay->buildMultiple() (Line: 269)
Drupal\layout_builder\Entity\LayoutBuilderEntityViewDisplay->buildMultiple() (Line: 339)
Drupal\Core\Entity\EntityViewBuilder->buildComponents() (Line: 24)
Drupal\node\NodeViewBuilder->buildComponents() (Line: 281)
Drupal\Core\Entity\EntityViewBuilder->buildMultiple() (Line: 238)
Drupal\Core\Entity\EntityViewBuilder->build()
call_user_func_array() (Line: 111)
Drupal\Core\Render\Renderer->doTrustedCallback() (Line: 859)
Drupal\Core\Render\Renderer->doCallback() (Line: 421)
Drupal\Core\Render\Renderer->doRender() (Line: 240)
Drupal\Core\Render\Renderer->render() (Line: 165)
Drupal\Core\Render\Renderer->Drupal\Core\Render\{closure}() (Line: 627)
Drupal\Core\Render\Renderer->executeInRenderContext() (Line: 164)
Drupal\Core\Render\Renderer->renderPlain() (Line: 525)
Drupal\node\Plugin\Search\NodeSearch->indexNode() (Line: 489)
Drupal\node\Plugin\Search\NodeSearch->updateIndex() (Line: 80)
search_cron() (Line: 335)
Drupal\Core\Cron->Drupal\Core\{closure}() (Line: 388)
Drupal\Core\Extension\ModuleHandler->invokeAllWith() (Line: 318)
Drupal\Core\Cron->invokeCronHandlers() (Line: 159)
Drupal\Core\Cron->run() (Line: 75)
Drupal\Core\ProxyClass\Cron->run() (Line: 65)
Drupal\automated_cron\EventSubscriber\AutomatedCron->onTerminate()
call_user_func() (Line: 111)
Drupal\Component\EventDispatcher\ContainerAwareEventDispatcher->dispatch() (Line: 115)
Symfony\Component\HttpKernel\HttpKernel->terminate() (Line: 63)
Drupal\Core\StackMiddleware\StackedHttpKernel->terminate() (Line: 688)
Drupal\Core\DrupalKernel->terminate() (Line: 22)