رفتن به محتوای اصلی
x

اداره منابع انسانی هیات علمی

               حمید معراجی

 سرپرست اداره منابع انسانی هیات علمی

عکس 1

 

شماره تماس: 37928058

سوابق تحصیلی

لیسانس مهندسی پزشکی

فوق لیسانس مهندسی پزشکی – بیوالکتریک

فوق لیسانس مدیریت دولتی – مدیریت نیروی انسانی

سوابق شغلی و تجربی:

* فعالیت در بیمارستانهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (1399-1392)

*کارشناس منابع انسانی هیات علمی معاونت آموزشی (1401-1399)

*سرپرست اداره منابع انسانی هیات علمی معاونت آموزشی (1401 تاکنون)

شرح وظایف

-انجام امور اداری مربوط به اعضای هیات علمی اعم از  استخدام، انفصال، تبديل وضعيت استخدامی، انتقال و مأموريت و مکاتبات با وزارت متبوع، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و سایر سازمانها حسب نیاز.

-اقدام در مورد اجراي تصميمات كميته تخلفات اداری اعضای محترم هیات علمی برحسب مورد( انتقال ،اخراج ، جابجائی)

-تکریم اعضای هیات علمی و باسخگویی و رسیدگی به امور مربوط در کمترین زمان درجهت فراهم نمودن بستر مناسب برای استفاده حداکثری از توان علمی آنان

-تهیه پایگاه اطلاعاتی جامع اعضا هیات علمی جهت پایش فعالیت و تهیه گزارش وآمارهای مورد نیاز

-اجرای آئین نامه استخدامی وتطبیق وضعیت اعضاء هیات علمی با قانون

-بررسی پرونده های ترفیع اعضای هیات علمی و شرکت در جلسات کمیته ترفیع

-شرکت در جلسات مربوط به کارگزینی اعضای هیات علمی و ارائه پیشنهادات لازم در خصوص اصلاح قوانین و مقررات

-همکاری با هیات ممیزه دانشگاه جهت احتساب سنوات اعضای هیات علمی

-صدور گواهی اشتغال بکار کلیه اعضای هیأت علمی برای سازمان های متقاضی

-انجام امور مربوط به بازنشستگی ، برقراری حقوق وظیفه و ...

- مطالعه بخشنامه‌ها رسيده جهت اجرای آن و در صورت نياز ابلاغ به افراد ذينفع.

-پاسخگویی به ارباب رجوع (حضوری و تلفنی).

- اقدام در مورد صدور تسويه حساب پرسنل متوفی ـ اخراجی ـ بازنشسته.

-اصلاح و بهبود فرآیندهای فعالیتهای اعضای هیات در سطح دانشگاه

-ايجاد هماهنگی با واحدهای ذيربط و ارائه راهكارهای مناسب در جهت اصلاح و بهبود روش‌های انجام كار

-سازماندهی و تمرکز امور مرتبط با اعضای هیات علمی

-پيگيری امور مربوط به رفع نواقص سيستم مكانيزه موجود

 


                مینا مینائیان

کارشناس اداره منابع انسانی هیات علمی

عکس ثابت

 

 

شماره تماس: 37928049

سوابق تحصیلی

کاردانی: مدارک پزشکی

سوابق شغلی و تجربی

*کارشناس منابع انسانی  مرکز بهداشت شماره یک

*کارشناس درآمد مرکز بهداشت شماره 2

*کارشناس امور عمومی معاونت بهداشتی

*کارشناس اداره منابع انسانی هیات علمی

شرح وظایف

-تهیه فرم های استرداد کسور بازنشستگی

-تهیه فرم های محاسبه بدهی کسور بازنشستگی

-نقل و انتقال بیمه و بازنشستگی

-انجام امور مربوط به برقراری حقوق وظیفه ( ورثه، ازکارافتادگی و..)

-مکاتبات لازم و ادری محوله در حوزه بازنشستگی، نقل و انتقال سوابق بیمه ای و ....

-تهیه فرم اطلاعات احکام مشترکین صندوق

-ارائه گزارشات آماری به مراجع ذیربط

-صدور احکام

 

            سمیه ابوالقاسمیان

 کارشناس اداره منابع انسانی هیات علمی

 

عکس ثابت

 شماره تماس :37928046

سوابق تحصیلی

لیسانس تربیت بدنی

لیسانس روابط عمومی(رسانه)

سوابق شغلی و تجربی

*مسئول دفتر فرهنگی و تربیت بدنی معاونت دانشجویی

*کارشناس اداره منابع انسانی هیات علمی

شرح وظایف

-انجام امور ارتقا مرتبه و احتساب سنوات آموزشی اعضای هیات علمی

-انجام کلیه فرایندهای مربوط به جذب هیات علمی پیمانی

-انجام امور ترفیع پایه

-انجام امور ماموریت اموزشی و مرخصی بدون حقوق اعضای هیات علمی

-کلیه امور مربوط به اعضای هیات علمی پیمانی ، قراردادی

-صدور احکام

 

            حدیث لرستانی

کارشناس اداره منابع انسانی هیات علمی

 

عکس ثابت

 

شماره تماس: شماره تماس :37928050

سوابق تحصیلی

دیپلم کامپیوتر

سوابق شغلی و تجربی

*مسئول دفتر مدیریت توسعه و منابع

*کارشناس اداره منابع انسانی هیات علمی

شرح وظایف

-انجام کلیه امورمشمولین تعهدات قانونی

- انجام کلیه امور اعضای هیات علمی رسمی آزمایشی ، رسمی قطعی ، تعهداتی شامل انواع مرخصی ها ، ماموریتهای آموزشی و...

-انجام کلیه مکاتبات محرمانه و عادی

-احتساب دوران تعهدات مشمولین مربوطه

-برقراری حق اشعه اعضای هیات علمی

-صدور احکام

 

            مریم تاجی

کارشناس منابع انسانی  هیات علمی 

 

 

عکس ثابت

 

شماره تماس: 37928170

سوابق تحصیلی

لیسانس مدیریت آموزشی

فوق لیسانس مدیریت آموزشی

سوابق شغلی و تجربی

*کارشناس منابع انسانی  بیمارستان 9 دی منظریه خمینی شهر

*کارشناس منابع انسانی  بیمارستان اشرفی خمینی شهر

*کارشناس منابع انسانی  هیات علمی معاونت آموزشی

شرح وظایف

-صدور احکام

-انجام کلیه امور مربوط به انواع مرخصی ، ماموریت آموزشی کلیه اعضای هیات علمی

-انجام مکاتبات مربوطه طبق شرح وظایف

-ارائه آمار و گزارشات مرتبط به اداره منابع انسانی هیات علمی

 

            احمد میرزائی

بایگانی  اداره منابع انسانی هیات علمی

 

عکس ثابت

 

شماره تماس: 37928170

سوابق تحصیلی

دیپلم علوم انسانی

سوابق شغلی و تجربی

*مسئول امور دفتری دانشکده پرستاری

*بایگانی  اداره منابع انسانی هیات علمی

شرح وظایف

-بایگانی الکترونیکی ، فیزیکی

-پرینت گرفتن احکام و تکمیل پرونده افراد

-ارسال نامه های مربوطه

 

              زهرا باقرزاده

کارشناس اداره منابع انسانی هیات علمی

 

عکس ثابت

 

شماره تماس: 37928047

سوابق تحصیلی

لیسانس مدیریت برنامه ریزی آموزشی

فوق لیسانس مدیریت امور مالی

سوابق شغلی و تجربی

*کارشناس منابع انسانی بیمارستان آیت الله کاشانی

*کارشناس اداره منابع انسانی هیات علمی

شرح وظایف

-انجام کلیه امور مربوط به بازنشستگی اعضای هیات علمی

-اجرای آرای صادره توسط هیات انتظامی

-انجام مکاتبات لازم در خصوص نقل و انتقال بیمه و سوابق افراد

-صدور احکام

 

Popular Courses

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer adipiscing elit

The website encountered an unexpected error. Try again later.
Error: Class "Drupal\gavias_blockbuilder\shortcodes\Drupal\Core\Render\RendererInterface" not found in Drupal\gavias_blockbuilder\shortcodes\gsc_view_tabs_ajax::sc_tab_views() (line 155 of themes/gavias_edubiz/gva_elements/gsc_view_tabs_ajax.php).
Drupal\gavias_blockbuilder\shortcodes\gsc_view_tabs_ajax::sc_tab_views() (Line: 84)
Drupal\gavias_blockbuilder\shortcodes\gsc_view_tabs_ajax->render_content() (Line: 85)
include('/var/www/html3/web/modules/gva_blockbuilder/templates/frontend/print-builder.php') (Line: 92)
gavias_blockbuilder_frontend() (Line: 48)
Drupal\gavias_blockbuilder\Plugin\Field\FieldFormatter\BlockBuilderFormatter->viewElements() (Line: 91)
Drupal\Core\Field\FormatterBase->view() (Line: 268)
Drupal\Core\Entity\Entity\EntityViewDisplay->buildMultiple() (Line: 269)
Drupal\layout_builder\Entity\LayoutBuilderEntityViewDisplay->buildMultiple() (Line: 339)
Drupal\Core\Entity\EntityViewBuilder->buildComponents() (Line: 24)
Drupal\node\NodeViewBuilder->buildComponents() (Line: 281)
Drupal\Core\Entity\EntityViewBuilder->buildMultiple() (Line: 238)
Drupal\Core\Entity\EntityViewBuilder->build()
call_user_func_array() (Line: 111)
Drupal\Core\Render\Renderer->doTrustedCallback() (Line: 859)
Drupal\Core\Render\Renderer->doCallback() (Line: 421)
Drupal\Core\Render\Renderer->doRender() (Line: 240)
Drupal\Core\Render\Renderer->render() (Line: 165)
Drupal\Core\Render\Renderer->Drupal\Core\Render\{closure}() (Line: 627)
Drupal\Core\Render\Renderer->executeInRenderContext() (Line: 164)
Drupal\Core\Render\Renderer->renderPlain() (Line: 525)
Drupal\node\Plugin\Search\NodeSearch->indexNode() (Line: 489)
Drupal\node\Plugin\Search\NodeSearch->updateIndex() (Line: 80)
search_cron() (Line: 335)
Drupal\Core\Cron->Drupal\Core\{closure}() (Line: 388)
Drupal\Core\Extension\ModuleHandler->invokeAllWith() (Line: 318)
Drupal\Core\Cron->invokeCronHandlers() (Line: 159)
Drupal\Core\Cron->run() (Line: 75)
Drupal\Core\ProxyClass\Cron->run() (Line: 65)
Drupal\automated_cron\EventSubscriber\AutomatedCron->onTerminate()
call_user_func() (Line: 111)
Drupal\Component\EventDispatcher\ContainerAwareEventDispatcher->dispatch() (Line: 115)
Symfony\Component\HttpKernel\HttpKernel->terminate() (Line: 63)
Drupal\Core\StackMiddleware\StackedHttpKernel->terminate() (Line: 688)
Drupal\Core\DrupalKernel->terminate() (Line: 22)